باسپا، راديو جانە ينتەرنەت جۋرناليستيكا سالاسىنىڭ ماماندارى «ۇركەر» سىيلىعىمەن ماراپاتتالماق

بيىل قازاقستاندىق تەلەۆيزيانىڭ ۇزدىكتەرى «تۇمار» سىيلىعىمەن ماراپاتتالعانى بەلگىلى. وسى ورايدا باسپا، راديو جانە ينتەرنەت جۋرناليستيكا سالاسىنا ەڭبەگى سىڭگەن ماماندار دا ماراپاتتالماق. ەلىمىزدە  تۇڭعىش ۇلتتىق «ۇركەر» سىيلىعى جاريالاندى. بۇل تۋرالى قر اقپارات جانە كوممۋنيكاتسيالار ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ ءوزىنىڭ فەيسبۋك پاراقشاسىندا جازدى. 

باستى ماقسات – تالانتتى جۋرناليستەر مەن ساپالى مەديا-جوبالارعا قولداۋ كورسەتۋ. سىيلىق 15 اتالىم بويىنشا بەرىلەدى. جۋرناليستيكانىڭ ءداستۇرلى سالالارىمەن قاتار، «ۇزدىك فوتوسۋرەت»، «قازاقستان تۋرالى ەڭ ۇزدىك تانىمدىق ماتەريال» جانە «قازنەتتەگى مەديا سەرپىلىس» سياقتى باعىتتار قامتىلادى. بايقاۋعا ءوتىنىش 7 مامىردان باستاپ el.kz سايتىندا قابىلدانادى.

 

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button