ازىق-ت ۇلىك كورپوراتسياسى 22 مىڭ توننا ءداندى-داقىلدى ەكسپورتتادى

ازىق-ت ۇلىك كورپوراتسياسى 22 مىڭ توننادان استام ءداندى جانە مايلى داقىلداردى ەكسپورتتاعان.

«ازىق-ت ۇلىك كورپوراتسياسى» ۇلتتىق كومپانياسى ءوز قىزمەتىنىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا 2017 جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا تاياۋ جانە الىس شەت ەلدەرگە جالپى العاندا 22 مىڭ توننادان استام ءداندى جانە مايلى داقىلداردى ەكسپورتتاعان.

«20 مىڭ توننا ءداندى جانە مايلى داقىلداردىڭ ىشىنەن قىتايعا – 10 مىڭ توننا بيداي، ازىربايجانعا – 6 مىڭ توننا بيداي، يرانعا – 3،8 مىڭ توننا ارپا جانە بەلگياعا 2،3 مىڭ توننا زىعىر ەكسپورتتالدى»، – دەلىنگەن حابارلامادا.

سونىمەن بىرگە، «اق بيداي-تەرمينال» اق اقتاۋ پورتىنداعى استىق تەرمينالى ارقىلى 105 مىڭ تونناعا جۋىق استىق اۋدارعان.

سونداي-اق، جىل باسىنان بەرى «استىق قويمالارى» جشس نان بازالارى 2016 جىلى جالپى العاندا  24،1 مىڭ توننا استىق قابىلداعان.

 

 

Back to top button