كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 3 بالا رەانيماتسيادا جاتىر

ەلىمىزدە جىل باسىنان بەرى 6000 بالا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان. بۇل تۋرالى وكق-دە وتكەن ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اجار عينيات ايتتى دەپ حابارلادى turkystan.kz.

«جىل باسىنان بەرى كوروناۆيرۋسپەن 6 مىڭنان استام بالا اۋىردى. قازىرگى تاڭدا اۋرۋحانالاردا 423 بالا ەمدەلىپ جاتىر. ءاربىر بالانىڭ دەنساۋلىعىن مينيسترلىكتىڭ دەڭگەيىندە قاراپ وتىرامىز. جەدەل شتابىمىز بار ەكەنىن، بالالاردىڭ دەنساۋلىعى ۇنەمى قارالىپ وتىراتىنىن ايتقان بولاتىنمىن»، – دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.

سونداي-اق، ول اتالعان بالالاردىڭ سىرقاتتى قالاي وتكەرىپ جاتقانىنا توقتالدى.

«قازىر اۋىرىپ جاتقان بالالاردىڭ 21 پايىزى جەڭىل، 77 پايىزى ورتاشا، 0،7 پايىزى اۋىر وتكەرىپ جاتىر. ياعني، قازىر 3 بالا رەانيماتسيادا جاتىر. ول بالالاردىڭ دەنساۋلىعىن دارىگەرلەر، سونىڭ ىشىندە رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەگى ماماندار ەمدەۋگە ارالاسىپ وتىر»، – دەدى مينيستر.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button