الماتىدا استانا كۇنى قالاي تويلانادى؟

استانا كۇنىنە وراي الماتىنىڭ ءتۇرلى اۋداندارىندا كونتسەرتتەر مەن بۇقارالىق ويىن-ساۋىق ءىس-شارالارى وتەدى دەپ حابارلادى turkystan.kz.        

قالالىق اكىمىدىكتىڭ مالىمەتىنشە، گوركي اتىنداعى ورتالىق مادەنيەت جانە دەمالىس ساياباعىندا ساعات 12.00-دە قالانىڭ شىعارماشىلىق ۇجىمدارىنىڭ قاتىسۋىمەن مەرەكەلىك كونتسەرت وتەدى.

شىعارماشىلىق ۇجىمداردىڭ قاتىسۋىمەن كونتسەرتتەر كەلەسى ورىنداردا وتەدى:

12.00 – تۇركسىب اۋدانىندا – ساۋرانباەۆ جانە سپارتاك كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا;

15.00 – سەيفۋللين كوشەسىندەگى Mega Park ساۋدا-ويىن-ساۋىق ورتالىعىنىڭ جانىندا;

18.00 – شۇعىلا، 347 مەكەنجايداعى ناۋرىزباي اۋدانى اكىمدىگىنىڭ جانىنداعى الاڭدا.

ساعات 20.00-دە رەسپۋبليكا سارايىنىڭ جانىنداعى اباي الاڭىندا «101» توبى، پارۆيز نازاروۆ، «كەشيۋ» توبى، «ۇركەر» توبى، ايدانا مەدەنوۆا، نۇرجان كەرمەنباەۆ، سەرىك يبراگيموۆ جانە ت.ب. ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن اشىق اسپان استىندا ۇلكەن كونتسەرت وتەدى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button