ەلوردادا قالا كۇنىنە وراي بايگە وتەدى

6 شىلدە كۇنى «قازانات» اتشابارىندا نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن، قالالىق سپورت باسقارماسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن قالا كۇنىنە وراي بايگە تۇرلەرىنەن «ەلوردا بايگەسى» رەسپۋبليكالىق ءتۋرنيرى وتەدى دەپ حابارلادى turkystan.kz.

بايگە سايىسىندا نۇر-سۇلتان، الماتى جانە شىمكەنت قالالارى مەن ەلىمىزدىڭ بارلىق وبلىستارىنان 150-دەن استام تاڭداۋلى جۇيرىكتەر باق سىنايدى.

شاباندوزدار توعىز شاقىرىمدىق قۇنان بايگە، ون التى شاقىرىمدىق كىشى الامان جانە 21 شاقىرىمدىق الامان بايگە بويىنشا سىنعا تۇسەدى.

جارىستىڭ جالپى جۇلدە قورى – 20 000 000 تەڭگە.

بايگە باعدارلاماسىندا «نۇر-سۇلتان قالاسى كۋبوگىنە ارنالعان قوستاناي جىلقىسىنىڭ بايگەسى» رەسپۋبليكالىق ءتۋرنيرى وتەدى.

«ەلوردادا وتەتىن قوستاناي جىلقىسى بايگەسى بيىل ءۇشىنشى رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. قازاقتىڭ قازاناتى سانالاتىن قوستاناي تۇقىمدى جىلقىلارى ۇشقىر (1،4 كم، 2،4 كم)، قۇنان (7 كم) جانە الامان بايگە (20 كم) تۇرلەرى بويىنشا باقتارىن سىنايدى. بايگەنىڭ جالپى جۇلدە قورى – 9 ميلليون تەڭگە»، – دەدى ۇلتتىق سپورت قاۋىمداستىعىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى راحات جاقسىباي .

قارجى 1 – 5-ورىن ارالىعىنداعى جۇلدەگەرلەرگە بەرىلەدى. جەڭىمپازدار مەن جۇلدەگەرلەردى سالتاناتتى ماراپاتتاۋ جارىس اياقتالعان سوڭ جۇرگىزىلەدى.

 

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button