تۇركىستان وبلىسىندا 755 تۇرعىندى قاڭعىباس يت قاپقان

تۇركىستان وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى 3580 ازامات ءارتۇرلى جانۋارلاردان جاراقات العان. ونىڭ ىشىندە 755 ازامات قاڭعىباس يتتەن زارداپ شەككەن دەپ حابارلادى turkystan.kz.        

وڭىردە مىسىقتان، جىلقىدان، ۋاق مالدان دا تەپەرىش كورگەندەر بار.

ماسەلەن، 120 تۇرعىن مىسىقتان، 49 ادام جىلقىدان، 9 ادام ۋاق مالدان زارداپ شەككەن.

سونداي-اق 68 ازامات باسقا دا جانۋارلاردان ءزابىر كورىپتى.

«سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ باسقارمالارىنىڭ ەپيدەميولوگتارى ۆەتەريناريالىق قىزمەت ماماندارىمەن بىرلەسكەن شارالاردى جۇزەگە اسىرىپ، ورىن العان وشاقتاردا تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. 20 جانۋار قۇتىرۋ اۋرۋىنا كۇدىكتى رەتىندە تەكسەرىلىپ، ونىڭ بىرەۋى وڭ ناتيجە بەردى. اسا قاۋىپتى جۇقپالى اۋرالاردىڭ الدىن الۋ شارالارى تۇركىستان وبلىسى سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ قاتاڭ باقىلاۋىندا»، – دەدى دەپارتامەنتتىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى ارداق بەردەن.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button