اتىراۋدا بەس جاسار ەگىز قىزدار تەرەزەدەن قۇلاپ كەتتى

اتىراۋدا 5 جاسار ەگىزدەر ءۇشىنشى قاباتتىڭ تەرەزەسىنەن قۇلاپ كەتتى. ولار جانساقتاۋ بولىمىندە جاتىر دەپ حابارلادى turkystan.kz.

«27 ماۋسىمدا ساعات 22:10-دا «نۇرسايا» ىقشاماۋدانىندا ەرەسەكتەردىڭ قاراۋىنسىز (اناسى كورشى بولمەدە بولعان) تورعا سۇيەنىپ وتىرعان 2017 جىلعى ەگىز قىز ءۇشىنشى قاباتتاعى تەرەزەدەن قۇلاپ كەتكەنى حابارلاندى. ولار اۋىر جاراقاتتارمەن وبلىستىق بالالار اۋرۋحاناسىنىڭ جانساقتاۋ بولىمىنە جاتقىزىلدى»، – دەلىنگەن حابارلامادا.

قۇتقارۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، كوبىنەسە 5 جاسقا دەيىنگى بالالار (80% جاعدايدا) وسىنداي وقيعالاردىڭ قۇربانى بولادى. كوپ جاعدايدا تەرەزەدەن قۇلاۋ ەرەسەكتەردىڭ سالعىرتتىعىنان جانە جيھازدىڭ تەرەزەگە جاقىن ورنالاسۋىنان بولادى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button