قوستاناي وبلىسىندا ءبۇتىن ءبىر وتباسى ورتتەن قازا تاپتى

قوستاناي وبلىسىندا ۇيدەن ءورت شىعىپ، سالدارىنان ءتورت ادام، ونىڭ ىشىندە ءبىر نارەستە قازا بولدى دەپ حابارلادى turkystan.kz.   

20 ماۋسىمدا ساعات 01:54-تە جىتىقاراداعى №12 ءورت ءسوندىرۋ بولىمىنە كومسومولسكايا كوشەسىنىڭ بويىندا تۇرعىن ۇيدەن ءورت شىققانى تۋرالى حابار تۇسكەن.

كۋاگەرلەر 102 قىزمەتىنە قوڭىراۋ شالىپ، تۇرعىن ءۇيدىڭ ورتەنىپ جاتقانىن حابارلاعان.

 «50 شارشى مەتر اۋماقتا اعاش ءدالىز، كىرەبەرىس پەن ءۇي توبەسىنىڭ جابىندىسى تولىقتاي جانعان. ءورت 02:26-دا اۋىزدىقتالىپ، 02:54-تە ءسوندىرىلدى. ءورت ءسوندىرۋ كەزىندە وقيعا ورنىنان 63 جاستاعى ءۇي يەسى ايەلدىڭ 39 جانە 36 جاستاعى ۇلى مەن قىزىنىڭ جانە 2 جاسار نەمەرەسىنىڭ ءمايىتى تابىلدى. ءورتتىڭ نەدەن شىققانى انىقتالىپ جاتىر»، – دەدى توتەنشە جاعداي دەپارتامەنتى.

وقيعا ورنىندا تەرگەۋشىلەر مەن وبلىستىق تجد ماماندارى جۇمىس ىستەپ جاتىر.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button