ەلىمىزدە جاڭادان سۋ كودەكسى قابىلدانادى

ءماجىلىس سپيكەرى ەرلان قوشانوۆ پارلامەنتكە جاڭا سۋ كودەكسىنىڭ ەنگىزىلەتىنىن مالىمدەدى دەپ حابارلادى turkystan.kz

قوشانوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى كەزدە سۋ اعىندارى مەن سۋ ايدىندارىنىڭ رەجيمىن زەردەلەۋ ءۇشىن نەبارى 310 گيدرولوگيالىق بەكەت جۇمىس ىستەيدى. جالپى، مۇنداي بەكەتتەر 800-دەن اسۋى قاجەت.

ول، سونداي-اق، سۋ شارۋاشىلىعى ينفراقۇرىلىمى ءارتۇرلى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قاراۋىندا ەكەنىن ايتتى. سپيكەردىڭ سوزىنشە، بۇل سۋ رەسۋرستارىنا قاتىستى ءتيىمدى ساياسات جۇرگىزۋدى قيىنداتادى. ماسەلەن، سۋمەن جابدىقتاۋ كوزدەرى (جەراستى، جەرۇستى) مەن توپتىق سۋتارتقىشتارعا ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى جاۋاپ بەرەدى. ەلدى مەكەندەردى سۋمەن جابدىقتاۋدى دامىتۋعا يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگى جاۋاپتى. جوسپارلاۋ، سالۋ جانە ودان ءارى پايدالانۋ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ قۇزىرىندا.

«ەلىمىزدىڭ سۋ سالاسىن دامىتۋ ءۇشىن بىرنەشە ۇسىنىسىم بار. بىرىنشىدەن، جاقىن ارادا پارلامەنت ماجىلىسىنە جاڭا سۋ كودەكسىن ەنگىزۋ كەرەك. مەندەگى اقپارات بويىنشا، بۇل سۋ كودەكسى مينيسترلىكتە ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل قۇجاتتى ءبىزدىڭ قاراۋمىزعا تەز ارادا ەنگىزۋ ماڭىزدى. ەڭ باستىسى، كودەكس سۋ رەسۋرستارىن ساقتاۋعا جانە ولاردى ءتيىمدى پايدالانۋعا باعىتتالۋعا ءتيىس. ەلدى مەكەندەردە سۋمەن جابدىقتاۋ، سۋ بۇرۋ جۇيەلەرىن پايدالانۋ، جوبالاۋ، سالۋ جانە رەكونسترۋكتسيالاۋ جونىندەگى بىرىڭعاي وپەراتور قۇرۋ كەرەك»، – دەدى ءماجىلىس سپيكەرى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button