دۋلىعا اقمولدا «مادەنيەت مايتالمانى» مەدالىمەن ماراپاتتالدى

مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، كينو جانە تەاتر اكتەرى دۋلىعا اقمولدا «مادەنيەت مايتالمانى» مەدالىمەن ماراپاتتالدى دەپ حابارلادى turkystan.kz.

«تەاترىمىزدىڭ اكتەرى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، قازاقستان جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى دۋلىعا اقمولدانى «بەيبىتشىلىك الەمى» حالىقارالىق قازاق تۆورچەستۆولىق بىرلەستىگى ەلىمىزدىڭ مادەنيەتىنىڭ وركەندەۋىنە ۇزاق جىلدار بويى قوسقان ۇلەسىن جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق، ىسكەرلىك قابىلەتىن جوعارى باعالاپ، «مادەنيەت مايتالمانى» مەدالىمەن ماراپاتتادى»، – دەلىنگەن حابارلامادا.

دۋلىعا اقمولدا – تەاتر جانە كينو اكتەرى. ءال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ-ءدى بىتىرگەن.

م. اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترىنىڭ اكتەرى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button