جاڭا قازاقستاندى قۇرۋعا ءار ادام ءوز ۇلەسىن قوسۋى كەرەك - ايسۇلۋ ەرنيازوۆا

«AMANAT» پارتياسىنىڭ جاستار قاناتى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى ايسۇلۋ ەرنيازوۆا جاڭا قازاقستاندى قۇرۋعا ءار ادام ءوز ۇلەسىن قوسىپ، اتسالىسۋ كەرەكتىگىن ايتتى. بۇل تۋرالى ايسۇلۋ ەرنيازوۆا Facebook-تاعى پاراقشاسىندا جازدى.

«رەفەرەندۋم قورىتىندىسى بويىنشا، داۋىس بەرۋگە قۇقىلى قازاقستاندىقتاردىڭ 77 پايىزىنىڭ 68،6%-ى وڭ شەشىمدى جاقتاپ داۋىس بەردى. وسىدان-اق وزگەرىستەردى حالىق قولدايتىنىن بايقاۋعا بولادى.

رەفەرەندۋمدى قولداۋ رەسپۋبليكالىق پارتيا شتابىنىڭ مۇشەلەرىمەن بىرگە 6 مامىردان 3 ماۋسىم ارالىعىندا ۇگىت-ناسيحات جۇرگىزىپ، شالعاي ەلدى مەكەندەر مەن اۋىلداردا قالا تۇرعىندارىمەن، جاستارمەن، مۇعالىمدەرمەن، كاسىپورىن قىزمەتكەرلەرىمەن كەزدەسۋ ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن 12 مىڭنان استام ءىس-شارا وتكىزدىك.

پرەزيدەنت رەفەرەندۋم قازاقستان تاريحىنداعى جاڭا بەتبۇرىس ەكەنىن ايتتى.

رەفەرەندۋمنان شەت قالعاندار ۋاقىت وتە كەلە جاڭا قازاقستاندى بىرگە قۇرۋعا جانە وزگەرىس جاساۋشىلاردىڭ قاتارىنا قوسىلىپ، وي-پىكىرىن وزگەرتەتىنىنە سەنىمىم مول. باستامانىڭ بارلىعىن جوققا شىعارۋ وڭاي. سوعان قاراماستان، قول قۋسىرىپ وتىرا بەرمەي، ەلىمىز ءۇشىن جاسالتىن جاڭا وزگەرىستەرگە اركىم ءوز ۇلەسىن قوسسا، وزگەرىس بولارى انىق» دەپ جازدى ايسۇلۋ ەرنيازوۆا

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button