اسحات ورالوۆ «الجير» مۇراجايىنا بارىپ، ەسكەرتكىش-تاقتاعا گۇل شوقتارىن قويدى

بۇگىن ساياسي قۋعىن-سۇرگىن جانە اشارشىلىق قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنى AMANAT پارتياسىنىڭ اتقارۋشى حاتشىسى اسحات ورالوۆ قر پارلامەنتى ءماجىلىسى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى پاۆەل كازانتسەۆپەن بىرگە «الجير» مەموريالدى-مۇراجاي كەشەنىنە بارىپ، ەسكەرتكىش-تاقتاعا گۇل شوقتارىن قويدى.

اسحات ورالوۆ «الجير» مۇراجايىنا بارىپ، ەسكەرتكىش-تاقتاعا گۇل شوقتارىن قويدى

راسىمگە قاتىسۋشىلار ساياسي قۋعىن-سۇرگىن جانە اشارشىلىق قۇرباندارىن ءبىر مينۋت ۇنسىزدىكپەن ەسكە الدى.

اسحات ورالوۆ «الجير» مۇراجايىنا بارىپ، ەسكەرتكىش-تاقتاعا گۇل شوقتارىن قويدى

اسحات ورالوۆ «الجير» مۇراجايىنا بارىپ، ەسكەرتكىش-تاقتاعا گۇل شوقتارىن قويدى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button