پاۆلودار وبلىسىندا بىرنەشە ادام بەلگىسىز زاتتان ۋلانىپ كوز جۇمدى

پاۆلودار وبلىسىندا 7 ادام بەلگىسىز زاتتان ۋلانىپ، 5 ادام قايتىس بولدى. بۇل تۋرالى پاۆلودار وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى دەپ حابارلادى turkystan.kz.

«بارلىعى 7 ادام زارداپ شەكتى. ونىڭ 3-ەۋى ۇيىندە قايتىس بولدى. قالعان 4 ادام ەرتىس اۋداندىق اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى. ونىڭ ىشىندە 1 پاتسيەنت اۋرۋحانانىڭ قابىلداۋ بولىمىندە، تاعى ءبىر زارداپ شەگۋشى رەانيماتسيادا جان تاپسىردى. قازىرگى ۋاقىتتا 1 پاتسيەنتتىڭ جاعدايى اۋىر جانە 1 ازامات قالالىق №3 اۋرۋحاناعا اۋىستىرىلدى. اۋرۋحاناداعى پاتسيەنتتەرگە ءتيىستى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر»، – دەلىنگەن حابارلامادا.

وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، كوز جۇمعان ادامداردىڭ دەنەلەرىندە سىرتقى زورلىق-زومبىلىق بەلگىلەرى جوق.

«27 مامىر كۇنى ساعات 22.17-دە ەرتىس اۋىلىندا ءۇي يەسى – 1955 جىلعى ەر ادام مەن 1990 جىلى تۋعان ۇلىنىڭ دەنەلەرى تابىلدى. سونداي-اق، 28 مامىر كۇنى ساعات 07.15-تە اۋداندىق اۋرۋحانادا 1975 جىلعى جانە ساعات 18.00 شاماسىندا 1969 جىلعى اۋىل تۇرعىندارىنىڭ دەنەلەرى انىقتالدى. ساعات 07.24-تە ۇيدەن 1957 جىلعى زەينەتكەردىڭ دەنەسى تابىلدى»، – دەدى باسقارمادا.

پوليتسيا وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتاۋ بارىسىندا قازا تاپقانداردىڭ بارلىعى ءبىر سىيىمدىلىقتا ساقتالعان شىعۋ تەگى بەلگىسىز سۇيىقتىقتى تۇتىنعانىن انىقتادى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button