الماتىدا IV رەسپۋبليكالىق ابايتانۋ وليمپياداسى ءوتىپ جاتىر

اباي اتىنداعى رەسپۋبليكالىق مامانداندىرىلعان دارىندى بالالارعا ارنالعان قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتىن تەرەڭدەتە وقىتاتىن ورتا مەكتەپ-ينتەرناتىندا IV رەسپۋبليكلىق ابايتانۋ وليمپياداسى ءوتتى.

ۇلى اقىننىڭ باي مۇراسىن جاس ۇرپاق ساناسىنا تەرەڭ ءارى جان-جاقتى سىڭىرۋگە باعىتتالعان وليمپيادانىڭ ماقساتى – م.اۋەزوۆتىڭ «اباي جولى» رومان-ەپوپەياسىن تولىق مەڭگەرۋ ارقىلى كەمەڭگەردىڭ اقىندىق بولمىسىنا ءۇڭىلۋ، ابايدىڭ شىعارماشىلىعى مەن ونەگەلى ومىرىنەن عيبرات الىپ، ومىردە قولدانۋ، زياتكەرلىك جانە شىعارماشىلىق قابىلەتتەرىن دامىتۋ. سول ارقىلى اباي ولەڭدەرىنىڭ ءمان-ماڭىزى مەن قادىر-قاسيەتىن ءتۇسىنۋ، اباي قاراسوزدەرىنىڭ تاربيەلىك-تاعىلىمدىق ماڭىزىن ۇعىنۋ، ابايشا ويلاۋعا ۇمتىلۋ، سويلەۋ مادەنيەتىن ۇيرەنۋگە، ءتىل تازالىعىن ساقتاۋعا داعدىلانۋ جانە كۇندەلىكتى ومىردە قولدانۋ.

وليمپيادا ەكى اينالىمدا وتەدى. 1-اينالىمدا قاتىسۋشى ابايدىڭ قاراسوزدەرى مەن پوەزياسى نەگىزىندە دايىندالعان تاقىرىپتاردىڭ بىرىنە ەسسە جازادى.  ال 2-اينالىمدا م.اۋەزوۆتىڭ «اباي جولى» رومانىنان بەرىلگەن ءۇزىندىنىڭ قاي تاراۋ، قانداي بولىمنەن الىنعانىن ايتىپ، مازمۇنىن جالعاستىرادى. رومان مازمۇنىنان «سوكراتتىق» سۇراقتار بەرىلىپ، لوگيكالىق دەڭگەيى تەكسەرىلەدى. اباي شىعارماشىلىعى بويىنشا دايىندالعان تاپسىرمالارعا جاۋاپ بەرەدى. ءار جانرداعى شىعارمالارىنا جان-جاقتى تالداۋ جاساپ، العان ءتالىمى مەن ءبىلىمىن ساراپقا سالىپ، سىننان وتكىزەدى. ابايتانۋشىلار جايلى تانىم-دەڭگەيىن كورسەتەدى. سونداي-اق،  م.اۋەزوۆتىڭ «اباي جولى» رومانىنان الىنعان سويلەمگە كەشەندى تالداۋ جاساۋ ارقىلى گرامماتيكالىق ساۋاتتىلىعى انىقتالادى.

وليمپيادانىڭ رەسپۋبليكالىق كەزەڭىنە وبلىستىق، قالالىق دەڭگەيدەن جەڭىمپاز بولعان وقۋشىلار، اتاپ ايتقانندا، 14 وبلىس، 3 قالا، رەسپۋبليكالىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى، نزم دببۇ، اباي مەكتەپتەرى جەلىسى بويىنشا جالپى سانى 130 وقۋشى قاتىستى.  جۇزدەن وزار جۇيرىكتەردى بەلگىلى ابايتانۋشى، ادەبيەتشى-ءتىلشى، زەرتتەۋشىلەر انىقتايدى. جۇلدەگەرلەر باعالى سىيلىقپەن ماراپاتتالادى. جان-جاقتان جينالعان قاتىسۋشىلار مەن جەتەكشىلەر م.اۋەزوۆ اتىنداعى تەاترعا بارىپ، قويىلىم تاماشالاسا، جەتەكشىلەرگە كوۋچينگ-سەمينار كورسەتىلدى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button