قاڭتار وقيعاسىندا قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا 7 ملن تەڭگەدەن بەرىلەدى

«قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورىنىڭ قامقورشىلىق كەڭەسى جاپپاي تارتىپسىزدىكتەر كەزىندە قازا تاپقان جانە اۋىر جارالانعاندارعا ماتەريالدىق كومەك كورسەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى دەپ جازدى turkystan.kz.

«قازا تاپقان اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ، ىشكى ىستەر ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ، كەزدەيسوق قازا بولعان ازاماتتاردىڭ وتباسىنا 7 ميلليون تەڭگە ماتەريالدىق كومەك كورسەتىلەدى. ال اۋىر جاراقات العان اسكەري قىزمەتشىلەرگە، ىشكى ىستەر جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنە، سونداي-اق جارالانعان بالالاردىڭ وتباسىلارىنا 3 ميلليون تەڭگەدەن بولىنەدى»، – دەلىنگەن قور حابارلاماسىندا.

سونداي-اق، قور جاپپاي تارتىپسىزدىكتەر كەزىندە قازا بولعان قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرى مەن كامەلەتكە تولماعان بالالارى بار بەيبىت تۇرعىنداردىڭ وتباسىلارىنا قوسىمشا قايىرىمدىلىق كومەك كورسەتۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر.

«قازاقستان حالقىنا» قورى رەسمي دەرەككوزدەردەن تىزىمدەردى الۋىنا بايلانىستى قاڭتار وقيعالارىنىڭ كەزدەيسوق قۇربانى (قازا بولعانداردىڭ) بولعان وتباسىلارعا قولداۋ كورسەتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇگىنگى تاڭدا ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلدەن اقپارات الىندى. تەرگەۋدىڭ اياقتالۋىنا قاراي قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تىزىمدەردى قورعا ۇسىنادى دەپ ويلايمىز»، – دەپ مالىمدەدى قور وكىلدەرى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button