ەكس-مينيستر ءبىرتانوۆتىڭ ءۇي قاماقتاعى مەرزىمى تاعى ۇزارتىلدى

قر بۇرىنعى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان ءبىرتانوۆتىڭ ءۇي قاماقتا بولۋ مەرزىمى ەكى ايعا ۇزارتىلدى، دەپ حابارلايدى zakon.kz.

قر قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ كودەكسىنىڭ 55، 56، 148، 151، 152-باپتارىن باسشىلىققا الا وتىرىپ، سۋديا مىنانداي قاۋلى شىعاردى: ماتەريالدارمەن تانىسۋ كەزەڭىندە ۇيقاماقتا بولۋ مەرزىمىن ەكى ايعا ۇزارتۋ تۋرالى كۇدىكتى ءبىرتانوۆ ەلجان امانتاي ۇلىنىڭ وتىنىشى قاناعاتتاندىرىلسىن.، ياعني 2021 جىلدىڭ 14 قىركۇيەگى ساعات 21: 56-عا دەيىن، وسى اتالعان ۋاقىت تا قوسا ەسەپتەلسىن. ءۇي قاماعىندا بولۋ جاعدايلارىن وزگەرتۋ تۇرعىسىنان، اتاپ ايتقاندا، ۇيدەن تولىعىمەن شىعۋعا تىيىم سالىنسىن، تەلەفونمەن سويلەسۋگە تىيىم سالىنسىن، وتباسى مۇشەلەرىنەن باسقا بارلىق ادامدارمەن سويلەسۋگە تىيىم سالىنسىن، كۇدىكتىگە باقىلاۋ قويۋ – باس تارتىلادى، – دەدى نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق تەرگەۋ سوتىنىڭ سۋدياسى المات باباتوۆ.

سۋديا بۇل شەشىمدى پروكۋروردىڭ تالابى بويىنشا قاراۋعا نەمەسە ونى سوتتىڭ حابارلاندىرۋىنان كەيىن ءتورت كۇن ىشىندە ەلوردانىڭ مامانداندىرىلعان اۋداندىق تەرگەۋ سوتى ارقىلى شاعىمدانۋعا بولاتىندىعىن اتاپ ءوتتى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button