اقپارات كوميتەتى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى تاعايىندالدى

قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى اقپارات كوميتەتى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ جۇماشەۆ قانىبەك بەكبولات ۇلى تاعايىندالدى.

بۇل تۋرالى اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ Telegram كانالى جازدى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button