يزرايل سيريانى زىمىرانمەن اتقىلادى

اراب امىرلىكتەرىنىڭ اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، شابۋىلدان 1 ادام قازا تاۋىپ، 6 ادام جاراقات العان.

قۇربان بولعان جانە زارداپ شەككەن تۇرعىنداردىڭ بارلىعى – بەيبىت تۇرعىندار. اراسىندا ءبىر بالا مەن ونىڭ اناسى بار. اۋماقتا پلاستيك شىعاراتىن فابريكا مەن بىرنەشە نىسان قيراعان.

سيريا اۋە قورعانىس كۇشتەرى دە ەۆرەيلەردىڭ بىرنەشە زىمىرانىن اتىپ ءتۇسىردى. ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، يزرايل وسىدان 2 اپتا بۇرىن دا سيريا اۋماعىنا شابۋىل جاساعان بولاتىن.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button