ەلىمىزدە ۆاليۋتانىڭ جاڭا ءتۇرى اينالىمعا شىقپاق

قازاقستان ۇلتتىق بانكى اينالىمعا ۆاليۋتانىڭ جاڭا ءتۇرىن – تسيفرلىق تەڭگەنى ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر، – دەپ حابارلايدى zakon.kz.

تسيفرلىق تەڭگە قولما-قول اقشامەن قاتار پايدالانىلاتىن بولادى. تسيفرلىق تەڭگەنى ەنگىزۋ ۇلتتىق تولەم جۇيەسىنىڭ ودان ءارى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە قولما-قول اقشامەن ەسەپتەسۋگە تاۋەلدىلىگىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، – دەيدى ۇلتتىق بانك.

قازىرگى ۋاقىتتا قرۇب تسيفرلىق ۆاليۋتالاردىڭ ارتىقشىلىقتارى مەن تاۋەكەلدەرىن، ولاردىڭ ەميسسياسى مەن تارالۋ ءتاسىلىن، پايدالانىلاتىن تەحنولوگيالاردى، اقشا-كرەديت ساياساتىن، قارجىلىق تۇراقتىلىق جانە تولەم قىزمەتتەرى نارىعىنا اسەرىن جان-جاقتى زەرتتەپ جاتىر.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button