Тіл тақырыбы 30 жыл мінберден түспеді

Ел Тәуелсіздігінің басты нышанының бірі – оның мемлекеттік тілі.  Ана тілі жоқ мем­лекет ұлт болып ұйысып өмір сүре ал­­майды. Өйткені тіл тарихы ұлт тарихымен үндес. Әртүрлі кезеңдерді бастан кешкен қазақ хал­қының тарихы тілінің тарихымен тығыз бай­ланысты. Қол жеткізген тәуелсіздігіміздің ар­қа­сында қазақ тілінің болашағын қамтамасыз етіп, ана тіліміздің кең таралуына жағдай жасап, тіл білі­мі саласын жетілдіру Тәуелсіздік алған соң ат­қарылуы тиіс маңызды жұмыстар болатын. Осы орайда, Túrkistan халықаралық апталығы тәуелсіз ел атанғалы бергі 30 жыл ішінде қазақ тіл білімі, тіл ғылымы саласында қандай жұмыстар атқа­рыл­ды, нендей мәселелер назардан тыс қалды жә­не болашақта қазақ тілінің мәртебесін арттыру­да қандай шаруалар атқарылуы тиіс деген үш сауал­ға сарапшылардың пікірін сұраған болатын.

sherubay rmanbay ly

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ,

ҰҒА академигі, филология ғылымының докторы, профессор:

Тіл біліміне қосылған сүбелі дүние – Алаш зиялыларының еңбектері

– Тәуелсіздігіміздің 30 жылында тіл бі­лі­мі саласында көптеген ғылыми-зерттеу ең­бек­­терімен бірге том-том сөздіктер жарық көр­ді. Тіл білімінің түрлі салалары бойынша ғы­­лыми кадрлар өсіп шықты. Ең алдымен соң­ғы 30 жылдың көлемінде тіл біліміне қо­сыл­ған сүбелі дүние – Алаш зиялыларының тіл­ге қатысты еңбектері. ХХ ғасыр басында жа­­рық көрген олардың еңбектері қайта ба­сы­лып, ғылыми айналымға түсті. 1989 жылға дейін есімдері аталмай, жалпы көпшілікке бей­мәлім болып келген қазақтың ірі-ірі тұл­ға­ларының тілге қатысты еңбектері жұртшылықтың қолына тиюі елдің рухани-мә­дени, ғылыми өміріндегі елеулі оқиға бол­ды. Мәселен, А.Байтұрсынұлының ең­бек­тері Тәуелсіздік алғаннан кейін зерттеліп, ал­ты томдық шығармалары жарық көрді. Ахаң бастаған Алаш зиялыларының еңбе­гін­дегі қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне, әліп­биіне, сөздік құрамы мен сөйлем құры­лы­сына қатысты тұжырымдары, оның ғылым ті­лін, ұлттық термин қорды қалыптастыруға ар­налған ғылыми ұстанымдары басшылыққа алы­на бастады. Алаш білімпаздары жасаған, олар­дың қаламынан туған көптеген ғылыми атау қолданысқа енді. Ондай ұлттық үлгіде жа­­салған атаулар қазақ тілінің терминдер қо­­рын байытты, ұлттық сипатын арттырды. Олар­­дың соңында қалдырған ғылыми мұра­сы зерттеліп, диплом жұмыстары, диссер­тация­лар қорғалды. Отандық тіл білімінің бас­т­ау көздері, тұтас бір кезеңі анықталды. Қа­зақ тіл білімінің даму тарихындағы Ахмет Бай­тұрсынұлының орны мен рөлі көрсетілді.

Қысқасы, ХХ ғасыр басында еңбек ет­кен Алаштың ірі қайраткерлері мен зия­лылары А.Байтұрсынұлы, Е.Омарұлы,
Т.Шо­нанұлы, Х.Досмұхамедұлы, Н.Төре­құлұлы­­­ның тілдің түрлі мәселелерін, соның ішін­де ғылым тілін, БАҚ тілін дамытуға қа­тысты, тілдің мемлекеттік тіл ретінде қол­данысын қалыптастыруға қатысты еңбектері мұрағаттардан алынып, жинақталып, зерт­те­ліп, жарық көрді. Бұл тіл біліміне қосылған үл­кен үлес болды. Өйткені өткен ғасыр ба­сындағы Алаш зиялыларының еңбегі бүгінге дейін ғылыми құндылығын жойған жоқ. Қайта олардың еңбектері тіл білімінің ақтаң­дақ беттерін қалпына келтіріп, тіл ғылы­мы­ның даму тарихын түгендеуімізге негіз бол­ды. Міне, бұл тәуелсіздік арқасында қол жет­кен мол мұра, ғылыми құны зор қазына.

Осындай еңбектердің қайта басылып шы­ғуы тіл білімінің кеңестік тіл сая­саты мен идеологиясына негізделген қасаң қағи­далар мен теориялардан арылуға, тіл бі­лі­мінің бірқатар мәселелерін жаңаша пайым­дауға негіз болды.

Сондай-ақ осы кезеңде тіл білімінің әр­түрлі саласы бойынша жекелеген ға­лымдардың да еңбектері басылып шықты. Әрине, жарық көрген басылымдардың бәрін түгел тізіп шығу мүмкін емес, өйткені тіл бі­лі­мінің саласы өте көп. Оның лексиколо­гия­­сына, фонетикасына, морфологиясына, син­таксисіне, тіл тарихына, әлеуметтік лин­гвистика, психолингвистика, этнолингвис­ти­ка, когнитивтік лингвистика, гендерлік лингвистика сияқты көптеген саласына қа­тысты ғылыми монографиялар, ғылыми-та­нымдық еңбектер, жекелеген кітаптар, оқу­лықтар, ғылыми мақалалар жарық көрді. Олар­дың саны өте көп, жыл сайын еліміздегі ЖОО-да, ғылыми-зерттеу институттарында, түр­лі орталықтарда еңбек етіп жатқан ға­лым, мамандардың еңбектері шығып, олардың қатарын толықтырып жатыр. Мәселен, соңғы 30 жылда этнолингвистика, әлеуметтік лингвистика секілді бағыттар бойынша  зерттеулер саны артты. Сонымен қатар дәл осы кезеңнен бастап бізде термин­тану да жеке ғылым саласы ретінде дами бастады. Бірнеше маман диссертация қорғап, еңбектерін жариялады. Ономастика саласы бойынша да үлкен еңбектер жарық көрді.

Соңғы кездері мәтінтануға арналған, ес­керткіштер тілін, тіл тарихын зерт­теу­ге бағытталған еңбектер саны да біршама ар­тып отыр. Әсіресе, мәтін теориясына, ген­дерлік лингвистика, психолингвистикаға қа­тысты еңбектердің жарық көре бастағаны бай­қалады.

Жалпы, Қазақстанда теориялық ғы­лыми-зерттеу еңбектерінен гөрі сөз­дік жасау, лексикография саласы жақсы да­мыған. Сөздік қорымызды, термин қоры­мызды түгендеуге арналған бірқатар іргелі еңбектер жарыққа шықты. Көптеген екітілді, көптілді сөздіктер басылып шықты. Мәселен, қазақша-орысша сөздік және орысша-қа­зақ­ша үлкен сөздіктер, ағылшынша-қазақша, қы­тайша-қазақша сөздіктер, жиілік сөздік­тер көпшілік қолына тиді. Қазақ әдеби тілі­нің 15 томдығы, оны толықтырған Байынқол Қа­лиұлының жеке авторлығымен шыққан түсіндірме сөздігі сөздік қорымызды түген­деуге, байытуға үлес қосқан еңбектер. Сон­дай-ақ жуырда осы уақытқа дейін жарық көр­меген «Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі» ба­сылып шықты. Термин қорымыз жинақ­та­лып, 30 томдық терминологиялық сөздіктер топ­тамасы жарық көрді. Ерекше атап өтетін сөз­діктердің бірі академик Ә.Қайдардың «Қа­зақтар ана тілі әлемінде» атты үш томдық этнолингвистикалық сөздігі – қазақ тілінің лек­сикографиясына қосылған үлкен еңбек. «Мұ­қағали тілі сөздігін» жеке тұлғаның тіл бай­лығын зерттеуге бағытталған академия­лық үлгідегі іргелі сөздік қатарына қоса ала­мыз.

Ғылымның жекелеген салалары бойын­ша әртүрлі арнаулы сөздіктер де осы қатарды толықтырды. Мәселен, экономика, банк жүйесі, техника, медицина, заң және бас­қа да салалар бойынша шыққан авторлық, ұжымдық сөздіктер тағы бар. Осының бәрі лек­сикографиялық басылымдардың көп шық­қанын аңғартады. Әрине, олардың бәрі бір­дей мінсіз, кемшіліктен ада деуден аулақ­пыз. Дегенмен сөздік қорымызды, терминдік қорымызды жинақтап, жүйелеуде бірқатар жұ­мыс атқарылды. Ұлттық тіл корпусын жа­сауға бағытталған еңбектердің маңызын да атап өткен орынды.

Соңғы кездері ғылым саласын дамы­ту­ға, өркендетуге, оның бойына қан жү­гіртуге, қазақстандық ғылымның, гумани­тарлық ғылымдардың да дамуына біршама көңіл бөліне бастағанымен, әлі де бұл жет­кілік­сіз деп ойлаймыз. Отандық ғылымның қарқынды дамығанын қалайтын болсақ, ғылыми кадрлардың даярлануына, ғылыми инс­титуттардың өркендеп-өсуіне, қазақ­стан­дық ғылымды қаржыландыруға, оны бас­қаруға, ғылыми орталықтарды ғылымның жай-жапсарын, ішкі мәселелерін білетін, әлем­дік ғылыми озық мектептермен байла­ныс орната алатын, әлемдегі ғылыми бағыт­тары­ның қалай дамып жатқанын, қай сала­ларға басымдық беру керек екенін жақсы білетін, ғылымның өз қазанында қайнап шыққан кадрларды іс басына әкелу қажет. Отандық ғылымды «жасартуға» көп көңіл бөлінуі тиіс. Қабілетті жастар ғылымға кө­бірек келсе, отандық ғылымға қарымды жаңа күш қосылса, сонда ғана оның ертеңіне алаң­дамауға болады. Қазір ғылым мен технология за­маны. Ғылым мен технологияны заман ағы­мына сай дамытқанда ғана біз әлемдік өрке­ниет көшіне ілесе аламыз. Ғылымды да­мытуға жеткілікті көңіл бөлінсе, тиісті жағ­дай жасалса, тіл білімі де сол көшке ілесіп, қазіргіден әлдеқайда қарқынды дамитыны еш күмән туғызбайды.

1548134385 article b

Ерден ҚАЖЫБЕК,

ҰҒА корреспондент-мүшесі:

Тыңнан жазатын уақыт келді

– Қазір көп нәрсеге жаңадан қарауға мәж­­бүр болып отырмыз… Тілімізге, дінімізге, та­­рихымызға. Кезінде мүлде халық, ұлт, мем­лекет ретінде жойылып кете жаз­да­ға­ны­мыз­ды енді ғана біліп, сезіне бас­тағандаймыз. Архивтері әлі күнге дейін жа­бық болса да, қолға түскен аз деректің өзі қор­қынышты. Төбе шашың тік тұратын дерек­тер ұшан-теңіз. Басты демографымыз Мақаш Тәтімов ағамызға сұрақ қойғанбыз: «Қа­зақтың жартысына жуығы аштықта қы­рылса және ұлтымыздың жартысына жа­қы­ны шетелде, шекарамыздың сыртында тұрып жа­тыр десек, онда елде қанша қазақ қалды? 1937 жылы қанша болдық және қанша болуы­мыз керек еді?»

Сонда Мәкең біраз үндемей отырып: «Сұ­ра­ғыңды төтесінен қойыпсың. Сө­зің орынды. Шындық керек болса, ай­тайын. Кеңес өкіметі қазақ жерін жергілікті халықтан толықтай босату үшін әрекеттің бәрін жасады. Мемлекеттік деңгейде, ресми саясат бойынша. Геноцидтің көкесі бізде іске асты. Үш дүркін қолдан жасалған ашаршы­лық­тың көздеген мақсаты сол еді. Тек же­рі­міздің шалғайлығының арқасында, тау мен құмда, өзен-көл жағасында, жылы жерлерде азғантай жұрт аман қалдық. Кемінде он мил­лионнан асатын ел, бір-екінің әрі-бері жа­ғын­да болдық қой…»

Діннен қол үзе жаздадық. Салафит-уа­хаб­битке, басқа діндер мен дін­сымақ ағымдарға ұрыну кең етек алуда. Сауатты молда аз. Молда деген сөздің өзі бұрынырақта жай оқығанды ғана емес, көзі ашық, білімі терең, бүгінгіше айтсақ, академик, профессор сияқты құрметті атау еді. Медреселер білім мен ғылымның ошағы еді. Біз Қожа Ахмет Ясауидің шын мәнінде кім екенін, қандай бол­ғанын ұмытқан елміз. Ал Түркия, Иран, Мы­сыр, түркі тектес Кавказ елдері, Еділ бойы, мына тұрған көршіміз өзбектер, Сол­түстік Үндістанның мұсылмандары Әзірет Сұл­танды күні бүгінге дейін пір тұтады, мың­даған мүрит шәкірттерін ұлықтайды, дә­ріп­тейді, насихаттайды… Бір мысалмен, Түр­кия­ның атақты профессоры, Ахаңдардың (Ахмет Байтұрсынұлы) әріптесі Фуад Көп­рүлу­заде сөзімен дін мәселесін қысқа қайы­рып көрейн: Қожа Ахмет Ясауи болмаса, Түр­кия мемлекет ретінде және бүгінгі осман түрік­тері ұлт ретінде тұрақтамас еді. Осылай топшылаудың себебін біздің діндарларымыз түсіндіріп бере ала ма?

Ең қатты зардап шеккен сала немесе басқаша айтсақ, зұлматты тарихы­мыз­дың ең айқын көрініс тапқан жері туған ті­ліміз екені тіл мамандарына жақсы таныс. Ке­зінде Ахаң да, көптеген шетел тілші ға­лым­дары да әлемдегі жүзден астам түркі тіл­дері ішіндегі ең саф, таза, әуезді, ең көр­кем, ең бай қазақ тілі екенін талай рет мақ­танышпен жазған еді. Александр Затаевич айт­қандай, қазақ тілі әндей, музыкадай есті­летін құбылыс еді. Профессор Серік Негимов дерегі бойынша, әуезділік қасиеті бойынша қазақ тілі дүниежүзілік рейтингте алтыншы орынға ие болған екен. Оның негізгі себебі, тіліміздің басты фонетика-фонологиялық, сөз­жасамдық, фоносемантикалық үйлесім­ділік қасиетінде, сингармонизмде, өзара сәйкестікте. Кез келген дыбыс, мейлі ол дауыс­ты не дауыссыз болсын, жуан-жіңіш­келігіне немесе еріндік-езулігіне байланысты болсын, бір-бірімен әдемі үйлесімділігін, сәй­кестігін, ұйқасын бұзбайтын болған. Ахмет Байтұрсынұлы кезінде «комиссар» де­ген сөзді қазақ дәл осылайша айнытпай ай­та алмайды, айтпайды да және айтуға ты­рысудың еш қисыны жоқ деп, кесіп айтқан. Айт­са, өз тіліне икемдеп, өзгертіп айтады. Ті­лі­мізге енген бөкебай (пуховой), бата (фа­тиха), кереует (кровать) сияқты кірме сөз­дері «қазақтың шапанын киіп», төл сөзі­міз­дей тілімізге еркін сіңіп кетті ғой. Кейін сыр­ты да, іші де жат сөздерді еш өзгертпестен қа­былдай бастадық. Институт, министр, пре­зидент, прокурор, университет, директор, ва­гон, вокзал деген он мыңдаған сөздер тілі­міздің шырқын әбден бұзғанын бүгінгі тіл тұтынушымыз сезбейді де.

Керек болса, бізді тіліміздің ең негізгі құралы әрі іргетасы – әліпбиімізден то­лығымен айырған. Ахаңның 24 әріптік тө­­­тесі түркі сөзінің бүкіл бай дыбыстық жүйе­­сін керемет дәлдікпен, ықшамдықпен әде­мі бойына сыйғызған. Түркиядағы бауы­ры­мыз, профессор Әбдіуақап Қараның айтуы бойынша, Мұстафа Кемал Ататүріктің «Ахмет Байтұрсынұлы нұсқасымен таныс бол­ған жағдайда, түрік тілін латын алфа­витіне ешқашан ауысуына жол бермес едім» деген мағынада естелігі сақталған дейді. Бізді кө­шірді. Басында кириллицаға, сосын ла­тынға, сосын қайта кириллицаға. Ешкім ақыл­дасқан да жоқ. Бұйрықпен, зорлықпен жасал­ған нәрсе. Соңғы рет латыннан кирилге ауыстырғанда, тіпті, әліпби жасау жұмы­сы­мен ешкім басын да ауыртпады. Амал нешік, орыс әліпбиіне қосымша таңбаларды «тық­қылап», қазақ тілімен «үш қайнаса, сорпасы қо­сылмайтын» орыс дыбыстарды таң­ба­лай­тын әріптерді, бірін де қалдырмай «пай­да­ланып» келдік. Мысалы, неміс тілінде 42 ды­быс 26 таңбамен берілсе, біздер, керісінше, 26 дыбысымызды 42 әріппен таңбалап кел­дік. Ғылымда мұндайды нонсенс деп атайды, яғни ақылға сыймайтын нәрсе.

Қазақ тілінің, қыпшақ тобы тілдерінің басты фонологиялық ерекшелік­терінің бірі, біздер йақшы орнына жақсы, йер орнына жер, йігіт орнына жігіт дейміз. Ермакты қазақ Жармақ деп атаған, Егорқызы Марияны – Жағорқызы дейміз. Ал, қазір паспорттарымызда Ермек деген есімді Yermek [Йермек], қарапайым ел, ер деген сөз­дерді [ел], [ер] емес – [йел], [йер] деп айтатын бол­дық. Себебі, орыс тілінде е әрпі бір [е] ды­бысын емес, екі дыбысты білдіретін диф­тонг – я [йа], ё [йо], ю [йу] сияқты орыс е-сі [йе] деген дыбыс тіркесін білдіреді. Мұнда тұрған не бар деу мүмкін кейбіреулер… Иә, сырт қарағанда, ұсақ-түйек нәрсе болып кө­рінеді… Шынтуайтына келсек, ғасырлар бойы қалыптасқан басты дыбыстық ерек­шелі­гіміз­ден айырылудамыз…

Бір-ақ мысалмен бітірейін осы та­қы­рып­ты. Кирилге ауысқан соң қазақ хал­қы аттай он жеті (!!!) жыл ешбір емле-ере­же­сіз орыс әліпбиі негізінде жазып-сызуға мәж­бүр болды…

Грамматикамыздың да орыс тілінің үлгісімен пішілгені таңсық емес…

Тіл ғылымы, жалпы әдебиет, тарих, фәлсапа, шығыстану, өнертану сияқты гуманитарлық бағыт еліміз егемендік алған соң керемет дамып, алғы қатарға шыға бастады деп айтудан да аулақпыз. Керісінше, осы саланың дағдарыста болғаны үлкен мінберлерден ашық айтылуда.

Тек соңғы бірер жылдың ішінде, мем­ле­кетіміз рухани жаңғыруға бет бұра бас­тағанның және отандық ғылымды «қал­дық принципі» бойынша қаржыландырудан бас тартып, еселеп көңіл бөле бастағанының ар­қа­сында жүйелі жоспарлар мен бағдарла­ма­лы мақсаттар енді ғана қолға алына бас­та­ғанға ұқсайды…

Жоғарыда айтқандарымның бәрін ауыз­ды қу шөппен сүрту деп қа­был­дамауыңызды өтінемін. Қиындықтарға қара­мастан «Акаде­мия­лық грамматика», он том­дық түсіндірме сөз­дік, әдебиетшілер жүз том­дық фольклор жи­нағы сықылды ірі жоба­ларды еңсерді. Дегенмен кең ауқымда, жан-жақты және тұрақты ғылыми-зерттеу жұ­мыстарды жүргізу мүмкіндігі, қайталап ай­тайын, енді ғана туып отыр.

Тіл дегенде бірінші Ахаңды және Ахмет Байтұрсынұлы мектебін ауыз­ға алғанымыз жөн. Бүгінгі тілші ғалым­дары­мыз, қазақ тілінің оқытушылары мен әдіс­керлері Елдес Омарұлы, Телжан Шонанұлы, Қошке Кемеңгерұлы, Халел Досмұхаметұлы, Қажым Басымұлы, Абдолла Байтасұлы, Мұхтар Мырзаұлы, Молдағали Жолдыбай, Шам­ғали Сарыбай, Ғали Бегалиұлы, Нәзипа Құл­жан еңбектерін жақсы біле ме, күнделікті жұ­мысында оларды пайдалана ма, дәріс­тері­не қосып, көтерген мәселелерін, ашқан жаңа­лықтарын әрі қарай жалғастырып жатыр ма?

Ахмет Байтұрсынұлының өзіне келсек, КСРО-ның белді академик түркітанушылары Алек­сандр Николаевич Самойлович, Андрей Николаевич Кононов, Николай Алек­сандро­вич Баскаков сияқты ғұлама ғалымдар Ахаң­ды ұстаз санағанын білеміз бе?

Тағы бір керемет деректі айтайын. 1917 жылы Әлихан Бөкейханов бас­қар­ған, Ахаң үкімет мүшесі болған Алаш авто­номиясы құрылады. Көп ұзамай 1919-1920 жылдары большевиктер оны күшпен жоя­ды. Айналдырған екі жылдан кейін ас­панға туын желбіреткен жаңа «Түркия» мем­лекетінің жалауы және сол біздің Алаш рес­публикамыздың ресми байрағының ара­сын­да ешбір айырмашылық жоқ екенін білесіз бе? Түркия мемлекетінің мемлекеттік идео­ло­гиясының негізін қалаған татар Юсуф Ак­чура, түрік Зия Көкалып, башқұрт Зәки То­ған – бірі Ахаңның жақсы әріптесі, бірі да­рынды шәкірті екенін білесіз бе?

Сөзімді тәмамдайын. Аз жұмыс істелген жоқ. Бірақ зерттеуді талап ететін та­қырып, қордаланып қалған проблемалар, ке­зек күттірмейтін мәселелер шаш-етектен еке­нін ұмытпайық. Мемлекет басшысы ұлт­тық мүддеге сай тарихымыздың жазыл­ма­ға­нын ашық айтқанын, «жаңа ғылыми ұста­ным­дар мен жаңалықтардың негізінде тың­нан жазатын уақыт әлдеқашан келді» дегенін бас­шылыққа алатын кез енді келді деп есеп­теймін.

img 9037

Анар ФАЗЫЛЖАНОВА,

А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты директоры:

Қазақ тілін виртуалды кеңістікке енгізу қажет

– Мемлекеттік тіл мәртебесін нығайту тек саяси себептерге байланысты маңызды деп ойламау керек. Тіл бірегейлігі тұтас мем­ле­кет болып қалуымыз үшін, біртұтас ұлт болуы­мыз үшін, жаһанияттық әртүрлі теріс құ­былыстарға жұмылып қарсы тұруымыз үшін өте қажет нәрсе. Тіл бірегейлігі – бір мем­лекетте тұрып жатқан халықтың бір тіл­де түсінісіп, бірін-бірі ұғынуы. Біз осыған на­зар аудармасақ, кеш қаламыз. Тілі дамыған, бір тілде сөйлейтін халық болуы керек дедік қой. Сол халық өз тілінде тек нан сұрап жей­тін деңгейде сөйлемеуі керек, ол халық сол тілде ұлы дүниелерді жасауы керек. Яғни, біз мемлекеттік тілді экономикамыз үшін де кө­теруіміз керек. Өйткені ұлттық тілі дамы­ған елдердің ғана экономикасы көтеріліп жа­тыр. Оны тарихтағы көп фактілер дәлел­деп отыр.

Қазір әлемдегі тілтанушылар линг­воэ­кономика немесе лингвономика де­ген саланы қалыптастырып отыр. Өйткені әлем­дік тіл мамандары экономика мен ұлт­тық экономика арасында тікелей байланыс бар екенін аңғарды. Яғни ұлттық тіліне мән беріп, ұлттық тілін дамытқан мемлекеттің эко­номикасы да соған сәйкес дамып жеті­ле­ді. Ана тілімізге мән бермей, қол қусырып, ен­жарлық танытып отыра беретін болсақ, ши­кізат өндірумен ғана шектелген, артта қал­ған ел болып қалуымыздың қаупі зор. Міне, бұл бірінші кезектегі мәселе.

Екінші кезектегі мәселе – «Заман қайда бара жатыр?» деген сұрақ. Заман реал­ды өмірден ирреалды, виртуалды өмірге ауы­сып жатыр. Қазір реалды өмірде болған оқи­ғаларды виртуалды өмірге проекциялап көшіріп жатырмыз. Білім беру жүйесі онлайн, қа­шықтан оқытуға көшті. Бұрын қолымызға қа­ғаз сөздік алып, ақпаратымызды қағаз кі­тап­­тар іздесек, қазір бәрін интернеттен тауып аламыз. Ал сол интернет кеңістігінде қа­з­ақ тілі бар ма, бар болса қандай деңгейде? Өзіңіз де білесіз, интернеттегі қазақ тілінің дең­гейі дамыған, жетілген емес. Виртуалды өмір­ге енген қазақтың баласы өзіне қажетті ақ­паратты қазақ тілінде толықтай ала ал­май­ды. Ал қазақ тілін виртуалды кеңістікке енгізу үшін компьютерлік лингвистика, кор­пустық лингвистика деген тіл ғылы­мы­ның саласын дамытып, соған ерекше көңіл бөлу керек. Осы тұрғыдан қазір проблема көп. Осы­ны дамытайын десем, бағдарлама жа­сақтаушылар жоқ. Жоқ дейтін себебім, олар ға­лымдардың қазіргі аянышты жалақысына жұ­мысқа келмейді. Бағдарлама жасақ­таушы­лардың жалақысы ғалымдарда жоқ. Осыған мен қоғамның, биліктің назарын аударғым ке­леді. Сондықтан бізге осы жағынан қолдау, кө­мек керек. Егер қолдау, көмек болса, вир­туалды өмірге қазақ тілін ауыстырудың тіл­танымдық негіздерін біздің институт түгел жасап қойған.

Алдағы уақытта Президентіміз жетіл­дірілген әліпбиді бекіте салысымен, тілтанушы ғалымдардың жұмысы артады. Ға­лымдарға қамқорлық, қолдау керек, өйт­кені бұл оңай жұмыс емес. Бүкіл гра­фи­калық кеңістігімізді түгел басқа графикаға ауыс­тыру үшін оның ортологиялық базасы жаса­лып жатыр. Ортологиялық база дегеніміз – дұрыс жазу, дұрыс сөйлеу, сөздің мағынасын дұрыс түсіну бойынша құралдар. Ең негізгісі, қазір жазудың ортологиялық базасын жасау. Ол орфографиялық сөздіктер, анықтағыш­тар, емле ережесі, емле ережесін түсіндіретін лингво-дидактикалық құралдар. Тіл білімі институтының ғалымдары бастамасын жа­сап қойды, жұмыс ары қарай да жалғасады. Бұл қазақ халқы үшін өте маңызды. Өйткені жаңа әліпбиге көшкеннен кейін тілдік сана өзгереді. Ал тілдік сана – ұлттық сананың ажыра­мас компоненті. Тілдік сана ұлттық негізде өзгереді. Яғни өз бетінше ойлай ала­тын, шет тілінен енген сөзді өзіміздің тілі­мізге сәйкес формада өзгертіп жаза алатын ұлт­қа айналамыз. Осылайша дамыған ұлт­тарда болып жатқан процестер бізде бас­тала­ды. Бұл – біздің санамызды жаңа өмірге икем­деудің, бейімдеудің бір құралы. Ұлттық са­наның өз бетінше дамуына жағдай жасап береді.

 

Дайындаған

Арайлым ЖОЛДАСБЕКҚЫЗЫ

Редакция таңдауы

Тарихшының таланы

Уақыт топырағының астында көміліп қалған ол жұмбаққа ауыспалы ұрпақ­тар өз көзқарасын білдіріп келе жатқанымен, шындықтың түйіні әлі шешіле қойған жоқ. Әл­декімдер Толстойды өлердей жек...

Бүгінгі журналистердің бас ұстазы

Редакциядан: 7 мамыр – радио күні. 1895 жылы осы күні ресейлік физик Александр Попов өзі құрастырған әлемдегі тұңғыш радиоқабылдағышты таныстырған. 1925 жылы тұңғыш рет...

Шәйнектен шыққан хат

«Ескі үйді бұзарда ша­ты­ры­нан қорапқа са­лынған бі­раз ыдыстар тауып алдық, – деді Би­босын жуырдағы бір оқиғаны баяндай бас­тап. – Бұл анамның көзі тірісінде тір­нектеп...

Елорда – егемендік жемісі

Осыдан 23 жыл бұрын 6 мамырда Елбасы Н.Назарбаевтың Жарлығымен Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. Бұл Алатаудан Сарыарқа төсіне бет түзеген қазақ көшіне жаңа серпін,...
16165622 401

Тарихшының таланы

Уақыт топырағының астында көміліп қалған ол жұмбаққа ауыспалы ұрпақ­тар өз көзқарасын білдіріп...
article 45367

Бүгінгі журналистердің бас ұстазы

Редакциядан: 7 мамыр – радио күні. 1895 жылы осы күні ресейлік физик...
sam 2712 1

Шәйнектен шыққан хат

«Ескі үйді бұзарда ша­ты­ры­нан қорапқа са­лынған бі­раз ыдыстар тауып алдық, – деді...

Жаңалықтар

«Қайда құлайтыны белгісіз». Жерге 22 тонналық зымыран жақындап келеді

Бақылаудан шығып кеткен Қытайлық Long March 5B ауыр зымыран тасығышы алдағы демалыс күндері (8-9 мамыр) атмосфераға өтіп, жерге құлауы мүмкін, - деп хабарлайды Liter.kz...

Алексей Цой 15 миллион теңге сыйақыға қатысты мәлімдеме жасады

Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой депутат Азат Перуашевқа жауап қайтарды, - деп хабарлайды Stan.kz. Министрлік "Айтылған фактінің Денсаулық сақтау министрлігіне ешқандай қатысы жоқ" деп мәлімдеді. "Бонустық...

Каспий теңізінің түбін тереңдетуге дайындық жүріп жатыр

Каспий теңізінің түбін тереңдетуге белсенді дайындық жүріп жатыр. Мамандар мен ғалымдар балықтардың азық базасына қаншалықты шығын келгенін білу үшін су қоймасының түбіне мониторинг жасалуда,...

Қазақстан Қырғыз Республикасына көмек ретінде 10 мың тонна ұн жібереді

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке Қырғыз Республикасына гуманитарлық көмек ретінде 10 мың тонна ұн жіберуді тапсырды. Бұл туралы Мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Берік Уәли Facebook-тегі...

Ішімдіктен бас тартқан ауылда бір жарым жыл бойы бірде-бір қылмыс тіркелмеген

Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы Жиделіарық ауылында бір жарым жыл ішінде бірде-бір қылмыс тіркелмеген. Ауылдың тыныс-тіршілігі және учаскелік инспектордың жұмысы туралы ІІМ-нің ресми сайтында баяндалады,...

Барлық ер адам әскери борышын өтеуге міндетті ме? – Жастардың пікірі

«Қазақстан жастары» әлеуметтік зерттеуінің 2020 жылғы қорытындысына сәйкес,  сауалнамаға қатысқан респонденттердің басым көпшілігі (59,6%) әскери қызметке оң көзқарасын білдірген. 34,4% респондент бейтарап көзқараста екенін...

Нұр-Сұлтанда сауда орталықтары мен базарлардың жұмыс кестесі өзгерді

Елорданың бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысына сәйкес, сауда орталықтары жаңа режимде жұмыс істейтін болады, - деп хабарлайды zakon.kz. Жаңа жұмыс кестесі бойынша сауда орталықтары жұмыс...

Қадір түнін мешітте қарсы алуға рұқсат па? – ҚМДБ мәлімдемесі

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Қадір түніне қатысты мәлімдеме жасады, – деп хабарлайды turkystan.kz. Мәлімдемеде эпидахуалды одан сайын күрделендірмеу үшін Қадір түнінде мешітте орындалатын діни...

Генералдар қатары 19-ға көбейді

Ақордада жоғары әскери және арнаулы атақтар, сыныптық шендер, сондай-ақ, әскерилер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне салтанатты түрде ордендер мен медальдар тапсыру рәсімі өтті, -...

Теңізде жұмысшылар ереуілге шықты

Атырау облысында "Теңізшевройл" мердігерлік ұйымының "ҚазҚұрылысСервис" жұмысшылары жалақы есептеу жүйесіне наразылығын білдіріп, ереуіл ұйымдастырды, деп хабарлайды zakon.kz Ақжайыққа сілтеме жасай отырып. "Қазқұрылыссервис" компаниясының басшылығы мәселені...

Қорғаныс министрлігі ерекше көзге түскен Отан қорғаушыларды марапаттады

Отан қорғаушылар күніне орай Президенттің Жарлығымен Қарулы Күштердің 23 өкілі мемлекеттік наградаға ие болды. Ерекше көзге түскен әскери қызметкерлерге Қорғаныс министрлігінде де құрмет көрсетілді....

Түркіменстан ардагерлері Жеңіс күні президенттен алатын сыйлыққа өздері ақша төлейді

Түркіменстанда Екінші дүниежүзілік соғыс және тыл ардагерлері өздеріне берілетін сыйлыққа ақша өткізуге міндеттелді, оларды 9 мамыр күні елдің президенті Гурбангулы Бердімұхамедов табыстайды. Бұл туралы...

Қазақстан Үндістанға көмек жібереді

Мемлекет басшысы Премьер-Министр Асқар Маминді қабылдады, - деп хабарлайды akorda.kz. Мемлекет басшысына санитарлық-эпидемиологиялық ахуал, халыққа вакцина салу, сондай-ақ еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мәселелері туралы баяндалды. Асқар...

Еліміздің 2 ірі әуежайына «Ashyq» қосымшасы енгізіледі

Нұр-Cұлтан және Алматы қалаларындағы халықаралық әуежайына жолаушылар «Ashyq» қосымшасы арқылы кіретін болады. Бұл туралы Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің жаңа қаулысында жазылған. Қаулыға сәйкес, «Ashyq» қосымшасы...

Бас мемлекеттік санитар дәрігердің вакцина туралы қаулысына өзгеріс енді

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер Ерлан Қиясовтың жаңа қаулысы жарияланды. Құжат мәтініне сәйкес, вакциналау тәртібіне өзгеріс енгізілген. «Вакцинацияны екі кезеңмен жүргізеді: 0,5 мл дозада I компонентпен,...

Журналиске ренжіген Жаркенттің «дөрекі» әкімі қатаң сөгіс алды

Жаркент әкімі Болат Омаров 24.kz телеарнасының журналисіне берген сұхбаты мен жүргізушілермен кездесудегі дөрекі жауаптары үшін қатаң сөгіс алды, – деп жазды Tengrinews.kz. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің...

Шымкентте әуе шары құлап, 4 мың отбасы жарықсыз қалды

6 мамырда сағат шамамен 20:24-те Тұран шағынауданында жеке кәсіпкер әуе шарын жинау барысында апатты оқиға болды. Бұл туралы Шымкент қаласы әкімдігінің баспасөз хатшысы Бекен Қоныс...

Алматы халықаралық әуежайына жаңа басшы тағайындалды

Мете Еркал Алматы халықаралық әуежайының президенті болып тағайындалды, – деп хабарлады TAV Airports баспасөз қызметі. Бұған дейін ол TAV Airports Holding-те операцияларды үйлестіру менеджері және...

Елімізде өткен тәулікте 2840 адамнан коронавирус анықталды

Қазақстанда өткен тәулікте 2840 адамнан коронавирус анықталды, – деп хабарлады coronavirus2020.kz. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 586, Алматы қаласы - 689, Шымкент қаласы - 139,...

7 мамыр: еліміздің тарихындағы маңызды оқиғалар

1992 жылы 7 мамырда Президент Жарлығымен Мемлекеттік қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі болып генерал-полковник Сағадат Нұрмағамбетов...

Мемлекет басшысы халықты Отан қорғаушылар күнімен құттықтады

Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Отан қорғаушылар күнімен құттықтады, – деп хабарлады Ақорданың ресми сайты. «Құрметті қазақстандықтар! Сіздерді Отан қорғаушы күнімен шын жүректен құттықтаймын! Біз бұл күні Қарулы...

Нұр-Сұлтан қаласы бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысы шықты

Нұр-Сұлтан қаласы бас санитар дәрігері Сархат Бейсенованың жаңа қаулысы шықты. Құжатта бұқаралық іс-шараларды, ауызашар, банкет, үйлену тойы, мерейтой, еске алу сияқты отбасылық іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ, митингі,...

Бүгін – Отан қорғаушылар күні

1992 жылғы 7 мамырда Мемлекеттік қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Дәл осы күні ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен Қазақстан Республикасының Қарулы...

Еліміздің үш өңірінде үсік жүреді – Қазгидромет

Қазгидромет 7 мамырға арналған ауа райы болжамын ұсынады. Қазақстан территориясының басым бөлігінде фронталды бөліктің өтуіне байланысты құбылмалы ауа райы күтіледі. Кей жерде жаңбыр жауады, найзағай...

19 жасар таксисті өлтіріп кеткендер ұсталды

«Ақмола облысында 19 жасар таксисті өлтіріп кеткен екі жас адам ұсталды», − деп хабарлайды «Казинформ» тілшісі. Осы жылдың 4 мамырында күндізгі сағат 16.17-де Бурабай ауданы...

Нұрдәулет Иманәліұлы: Деструктивті материалдарды тарату, басқа платформаларға жіберу заң бұзушылыққа жатады

Тұтас елдің діни қауіпсіздігі, қай тұсынан қарасақ та, ел үшін маңызы жоғары. Дін жолын өз бетінше қабылдай бергеннің ақыры қолына қару алып,  лаңкестердің лаңынан...

Қазақ қызы Грузияға жұмысқа кетіп, белгісіз себептен қаза тапқан…

Бұл ақпарат ҚР Сыртқы істер министрі мен Грузияның Ішкі істер министрлігі тарапынан расталған. Белгісіз жағдайда көз жұмған қыздың аты-жөні Әсел Айтпаева. Марқұмның сіңлісі Айна Айтпаеваның...

Мемлекет басшысы қырғыз еліне гуманитарлық көмек көрсету туралы шешім қабылдады

Қасым-Жомарт Тоқаев бауырлас қырғыз еліне Қазақстан халқының атынан гуманитарлық көмек көрсетуге шешім қабылдады. «Қырғыз Республикасымен арадағы дәстүрлі достық, одақтастық және стратегиялық серіктестік қағидаттарды басшылыққа ала...

Елордалық оқушы Ұлыбритания патшайымынан хат алды

16 жастағы елордалық оқушы өткен жылдың соңында Ұлыбритания патшайымы II Елизаветаға хат жолдаған. Осы жылдың басында ол хатқа жауап алыпты, - деп хабарлайды sxodim.astana. Өз...

Ақтөбеде Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайына батырдың мүсіні орнатылды

Ақтөбенің халықаралық әуежайына Әлия Молдағұлова есімі 28 сәуір күні берілген еді. Бүгін ресми таныстырылып, батыр қыздың бюсті орнатылды. Жиында батырдың туыстары, оның өмірін зерттеп...

«Тұмар» ұлттық телевизиялық бәйгесінің жеңімпаздары белгілі болды

Елордада «Тұмар» ұлттық телевизиялық бәйгесінің 2021 жылғы жеңімпаздары марапатталды. Жеңімпаздар 10 аталым бойынша марапатталды. Оларға естелік мүсінше мен 1 млн теңге сыйақы берілді. «Үздік ақпараттық бағдарлама»...

Ұлы Отан соғысының батырларына арналған онлайн портал іске қосылды

Казақстандық блогерлер мен қоғам белсенділері Ұлы Отан соғысының батырларына арналған порталды іске қосты. Қазақстандық блогерлер мен қоғам белсенділері «Мәңгілік полк» акциясын онлайн форматта өткізу үшін портал жасап...

Университет аумағында «Елбасы саябағы» ашылды

Бүгін әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай «Елбасы саябағы» ашылды. ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне бой түзеген ағаштар...

Олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің туғанына 70 жыл

Бүгін қазақтан шыққан тұңғыш Олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің туған күні.  Классикалық күрестің шын шебері көзі тірі болса 70 жасқа толар еді. Өкінішке қарай, әлемді...

Демалыс және мереке күндері вакцина салу жалғасады

Алматыда демалыс және мереке күндері вакцина салу жалғасады. Бұл туралы «Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы» ШЖҚ РМК Алматы қалалық филиалының директоры Гүлнар Ысқақова айтты. «Қазақстанда...

«Кінәм жоқ»: Елжан Біртанов сотта мәлімдеме жасады

Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов ешқандай заңсыз әрекет, әсіресе коронавирус пандемиясы кезінде жемқорлық қылмыстарын жасамағанын мәлімдеді, - деп хабарлайды  Sputnik "Бұрынғы денсаулық сақтау министрі...

«Тұмар» ұлттық телевизия бәйгесінің марапаттау рәсімі өтіп жатыр

Елордадағы Қазмедиа орталығында «Тұмар» ұлттық телевизиялық бәйгесі жеңімпаздарын марапаттау рәсімі басталды. Биылғы «Тұмар» V ұлттық телевизиялық сыйлығының номинанттарының шорт-парағына 40 финалист енді. Сыйлық алуға 10...

Тарихшының таланы

Уақыт топырағының астында көміліп қалған ол жұмбаққа ауыспалы ұрпақ­тар өз көзқарасын білдіріп келе жатқанымен, шындықтың түйіні әлі шешіле қойған жоқ. Әл­декімдер Толстойды өлердей жек...

Жақсылыққа – жақсылық әр адамның ісі

Неге екенiн қайдам, соңғы кезде «Адамдар арасында мейiрiмдiлiк, қайы­рым­дылық, кiшiпейiлдiк, жанашырлық, бауырмалдық азайып, жүрекке жайлы тиетiн iзгi iстер сиреп бара жатыр» деген сөздердi жиi...

Бүгінгі журналистердің бас ұстазы

Редакциядан: 7 мамыр – радио күні. 1895 жылы осы күні ресейлік физик Александр Попов өзі құрастырған әлемдегі тұңғыш радиоқабылдағышты таныстырған. 1925 жылы тұңғыш рет...

Шәйнектен шыққан хат

«Ескі үйді бұзарда ша­ты­ры­нан қорапқа са­лынған бі­раз ыдыстар тауып алдық, – деді Би­босын жуырдағы бір оқиғаны баяндай бас­тап. – Бұл анамның көзі тірісінде тір­нектеп...

Қарулы күштің қалқаны қару ғана емес

Қазақстан Тәуелсіздігін жариялағаннан кейін өз алдына Қарулы Күштерін құру туралы маңызды міндет қойды. Алғаш 1991 жылы 25 қазанда Елбасының Жарлығымен құрылған Қор­ғаныс комитеті кейін...

Елбасы халықты Отан қорғаушылар күнімен құттықтады

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы қазақстандықтарды Отан қорғаушы күнімен құттықтады, – деп жазды elbasy.kz. «Құрметті қазақстандықтар! Баршаңызды Отан қорғаушы күнімен құттықтаймын! Тәуелсіздік жылдарында еліміздің...

Алматы әкімдігі вакцинадан қайтыс болды делінген азаматқа қатысты пікір білдірді

Алматы әкімдігі вакцинадан қайтыс болды делінген алматылыққа қатысты пікір білдірді. «Әлеуметтік желіде Алматы тұрғыны Б.Н. өлімі жайлы ақпарат тарауда. Алматы қаласының әкімдігі марқұмның туыстарына көңіл...

Маңызды мәселелер қаралды

Тұрғын үй-коммуналдық шаруа­­шылығы саласында қорда­ланған мәселелерді шешу үшін нұро­тандықтар иесіз желілерді пай­даланушы ұйымдардың мен­шігіне өтеусіз беру мүмкіндігін қарастыруды ұсынды. Электр қуаты мен жылу тариф­терінің бұдан...

Елорда – егемендік жемісі

Осыдан 23 жыл бұрын 6 мамырда Елбасы Н.Назарбаевтың Жарлығымен Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. Бұл Алатаудан Сарыарқа төсіне бет түзеген қазақ көшіне жаңа серпін,...

Ақпарат комитеті төрағасының орынбасары тағайындалды

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Ақпарат комитеті төрағасының орынбасары болып Жұмашев Қаныбек Бекболатұлы тағайындалды. Бұл туралы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Telegram каналы...

Президент Жарлығымен бірқатар әскери қызметшілерге әскери шендер берілді

Ақорданың ресми сайты Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен әскери атақ алған қызметшілердің тізімін жариялады. Жоғары әскери және арнаулы атақтар, сыныптық шендер және біліктілік сыныбын беру...

Тәуелсіздік күнтізбесі

1992 жылғы 6 мамырда Қазақстан мен Дания Корольдігі ара­сында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы Хаттамаға қол қойылды. 1992 жылғы 7 мамырда Президент Жарлығымен Мем­лекеттік қорғаныс комитеті...

Алмас Мыр­затай: Porshe-де басталған еңбек жолым Microsoft-та сәтті жалғасты

Былтыр Microsoft компаниясы Microsoft Translator тіл­дер то­бына қазақ тілі­нің қосылғанын ресми түр­де хабарлаған бо­ла­тын. Сондай-ақ, биыл ақ­пан айында қазақ ті­лінің Microsoft Teams плат­формасына енгі­зіл­гені...

«Қазпошта» онлайн сауда нарығын дамытып жатыр

«Қазпошта» биылғы жылдың алғашқы тоқсанында 4 миллионға жуық сәлемдеме жеткізген. Компанияның жұмысы, пандемия кезінде де тоқтаған жоқ. Ұлттық пошта операторының арқасында 140-қа жуық мемлекет...

Тілегі бірдің тілі де бір болса…

«Кемедегінің жаны бір» дейді қазақ мәтелінде. Демек бір мем­ле­кет­те өмір сүріп жатқан халықтың да мемлекет мүддесі тұрғысынан ау­зы бір болуы тиіс. Бірлік үшін не...

«Түркістан» кемесі теңізге жол тартты

Орал қаласында жаңа «Түркістан» кемесі салтанатты түрде теңізге жол тартты. «Зенит» Орал зауыты АҚ құрастырған шағын қарауыл кемесіне «Түркістан» атауы берілді. ҚР ҰҚК баспасөз қызметінің...

НАТО-ның грантын ұтып алған ғалым

Сейтхан Азатұлы – 2004 жылы Қытай елінен көшіп келген қандасымыз. Ол бүгінде Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің (Satbayev university) Химия және биологиялық...

Азат елдің армиясы − тәуелсіздік тірегі

Армия − елдің айбыны. Мемлекет тұтастығы мен қауіпсіздігінің ең басты кепілі. Демек, елдің Қарулы күші қаншалық мықты болса, сол елдің өсіп-өркендеуі мен дамуы да...

Ешқандай тоқ көзі жоқ: БҚО-да 6 жастағы қыздың өліміне қатысты жаңа дерек пайда болды

Батыс Қазақстан облысы Деркөл ауылында ойнап жүрген алты жасар қыз күмәнді жағдайда мерт болды. Газ құбырын екі қолымен ұстаған Айяның неден көз жұмғаны көпшілікке...

Айтылды – орындалды

Биыл жыл басынан бері Мемлекет басшысының Баспасөз қызметі «Айтылды – орындалды» айдарымен Президент тапсырмаларының орындалу барысынан ел-жұртты хабардар етіп отыратын жақсы үрдіс бастады. Осы арқылы...

«Бейқам өмір сүрдім деп айта алмаймын»: Сабина Алтынбекова өмірінің күрт өзгергені туралы айтты

Қазақстандық волейболшы Сабина Алтынбекова өмірінде болып жатқан өзгерістер туралы айтты, - деп хабарлайды zakon.kz. Тұрмысқа шыққанға дейін мен мүлдем басқаша едім, батыл, тез ашуланшақ, тіпті...

Алексей Цой вакцинаның екінші компонентін алу мерзімі неліктен ұзартылғанын түсіндірді

Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой "Спутник V" екінші компонентін алу мерзімі неліктен ұзартылғанын түсіндірді, деп хабарлайды Sputnik Қазақстан. "Бізге вакцинаны әзірлеген Гамалея атындағы орталықтан хат...

Атырауда Азия чемпионын атып өлтірген күдіктіге жаза кесілді

Атырауда Есенбек Сиғуатовты атып өлтірген қылмыскер 15 жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды КТК телеарнасы.  Сот үкіміне екі тарап та наразы болған. Марқұмның ата-анасы...

Жоғалып кеткен кәсіпкер өлі күйде өзеннен табылды

Қарағанды облысында жоғалып кеткен кәсіпкер Нұрлан Сүлейменов өлі күйде табылды, - деп хабарлайды ҚазТАГ. "5 мамырда Қарағанды облысы ТЖ сүңгуірлері мен учаскелік полиция инспекторлары іздестіру...

Прокурор Біртановты үйқамақта ұстау мерзімін одан әрі ұзартуды сұрады

Мемлекеттік айыптаушы соттан бұрынғы Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың үйқамақ мерзімін 2021 жылдың 14 маусымына дейін ұзартуды сұрады. Осыдан екі апта бұрын ғана үйқамақ...

Мемлекет басшысы Қырғыз Республикасының президентіне жеделхат жолдады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғыз Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануына орай Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровқа құттықтау жеделхатын жолдады, - деп хабарлайды akorda.kz. – Бүкіл халық қолдаған...

МӘМС: Елордалықтар жыл басынан бері 12,7 миллиард теңгеден аса жарна аударған

«Елордалықтар 2021 жыл басталғалы бері, яғни қаңтар-сәуір айларында медициналық сақтандыру үшін  12,7 млрд теңгеден аса жарна аударды, ал сәуір айында МӘМС үшін 3,7 млрд...

Ақмола облысында жолаушылар 19 жастағы такси жүргізушісін өлтіріп кеткен

Ақмола облысында мас жолаушылар өздерін жеткізіп тастаудан бас тартқан 19 жастағы такси жүргізушісін өлтірді, деп хабарлайды Azattyq Rýhy. 4 мамырда Бурабай ауданының полиция бөлімінің кезекші...

Індет жұқтырғандар саны күрт өсті: Өткен тәуліктегі эпидемиологиялық ахуал

Елімізде өткен тәулікте 2443 адамнан коронавирус анықталды, - деп хабарлайды coronavirus2020.kz. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 398, Алматы қаласы - 651, Шымкент қаласы - 70,...

Дүниежүзілік вакциналар конгресі коронавирусқа қарсы ең жақсы вакцинаны анықтады

Дүниежүзілік вакциналар конгресі (World Vaccine Congress Washington) американдық Moderna препаратын коронавирусқа қарсы ең жақсы вакцина деп жариялады. Шорт-тізімге "Спутник V", сонымен қатар AstraZeneca, Bharat Biotech,...

Израиль Сирияны зымыранмен атқылады

Араб Әмірліктерінің ақпарат құралдарының хабарлауынша, шабуылдан 1 адам қаза тауып, 6 адам жарақат алған. Құрбан болған және зардап шеккен тұрғындардың барлығы - бейбіт тұрғындар. Арасында...

Жеті облыста ауа райына байланысты ескерту жарияланды

Жеті облыста ауа райына байланысты ескерту жарияланды, - деп хабарлайды 24.kz. 6 мамырда Түркістан облысының кей жерлерінде найзағай, шаңды дауыл, оңтүстік-батыстан соғатын желдің күші 15-20...

6 мамыр: Есте қалған елеулі оқиғалар

1992 жылы Қазақстан Республикасы мен Дания Корольдігі арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы Хаттамаға қол қойылды. 1993 жылы Алматыда Республикалық кино үйінде 1991-1993 жылдары жасалған фильмдердің...

Билл Гейтстің әйелі қанша ақшаға ие болатыны анықталды

Билл Гейтстің әйелі Мелинда ажырасу кезінде құны 1,8 млрд доллар болатын құнды қағаздарды иеленді. Microsoft компаниясының негізін қалаушының әйелі Канада ұлттық теміржол компаниясының 1,5 млрд...

Электросамокат мінгендер ескеруі тиіс ережелер

Жас баладан бастап, үлкен жастағы адамдарға дейін электросамокатпен жүру ыңғайлы. Электросамокаттың ерекшелігі электр қозғалтқышы мен аккумуляторының болуында. Тіпті жанармай құйып әуреге салмайды. Электросамокатқа көлік...

Ұлыбританияда 50 жастан асқандарға вакцинаның үшінші дозасы салынады

Ұлыбританияның 50 жастан асқан тұрғындарына биыл күзде коронавирус инфекциясынан вакцинаның үшінші дозасын салу ұсынылды. Қазіргі уақытта елдің бас санитарлық дәрігері Крис Уиттидің жетекшілігімен екі түрлі...

Бөдене мың ауруға шипа

Бөдене туралы еліміздегі алғашқы ғылыми зерттеу жұмысының авторы, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің PhD докторанты Мұхтар Байбатшановтың пікіріне сүйенсек, Чернобыль апатынан кейін ғалымдар апат аймағында...

Мәдина Әбілқасымова Тимур Әбілқасымовты кеңесші етіп тағайындады

Экономист Тимур Әбілқасымов қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының кеңесшісі болып тағайындалды, деп хабарлайды агенттіктің ресми сайты. “Тимур Әбілқасымов тағайындалғанға дейін “Radius Advisory Lab” консалтингтік...

Жамбыл облысындағы вакцина шығаратын зауытқа тағы 1,6 миллиард теңге бөлінбек

Жамбыл облысында салынып жатқан биофармацетивкалық зауытқа бюджеттен қосымша 1,6 миллиард теңге бөлінеді. Мәжіліс тиісті заң жобасын мақұлдады, деп хабарлайды Sputnik Қазақстан. "2021–2023 жылдарға арналған республикалық...

Жер шетелдіктерге сатылмайды. Мәжіліс мақұлдады

Мәжіліс «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заң жобасына ҚР Парламентінің Сенаты енгізген өзгерістермен және...

Перуашев: Денсаулық сақтау министрлігінің шенеуніктері өздеріне 15 миллион сыйақы жаздырып алады

Мәжіліс депутаты Азат Перуашев Денсаулық сақтау министрлігінің халықты вакцинамен қамту жөніндегі жұмысын сынға алды. Мәжіліс депутаты Азат Перуашев пандемия кезінде шағын және орта бизнестің құлдырауына...

Жетім баланы қағып кеткен шенеуніктің ұлына қатысты министрлік пікір білдірді

Қаржы министрлігі жаяу жүргіншіні қағып кеткен МКК қызметкерінің ұлына қатысты жағдайға қысқаша түсініктеме берді. Бұл туралы Orda.kz хабарлады. - Бұл комитетке де, министрлікке де қатысы...

Коронавируспен ауырғаныңызды тырнағыңыз арқылы анықтауға болады – Британдық ғалым

Тырнақтағы сызықтар мен ойықтар коронавирустың салдары болуы мүмкін. Мұндай мәлімдемені Британдық профессор Тим Спектор жасады, деп хабарлайды Metro. Ғалым Twitter-де сурет жариялап, өсіп келе жатқан...

Елімізде валютаның жаңа түрі айналымға шықпақ

Қазақстан Ұлттық Банкі айналымға валютаның жаңа түрін - цифрлық теңгені енгізуді жоспарлап отыр, - деп хабарлайды zakon.kz. Цифрлық теңге қолма-қол ақшамен қатар пайдаланылатын болады. Цифрлық...

Мирас Дәуленов Білім және ғылым вице-министрі қызметінен босатылды

Үкімет қаулысымен Мирас Мұхтарұлы Дәуленов Білім және ғылым вице-министрі қызметінен босатылды, деп хабарлайды zakon.kz премьер-министрдің сайтына сілтеме жасай отырып. Мирас Дәуленов 1983 жылы Шығыс Қазақстан...

Алматыда Hayat-Vax вакцинасын салу басталды

Алматыда Нayat-Vax вакцинасын салу басталды. Енді қазақстандықтар коронавирусқа қарсы үш вакцинаның біреуін таңдай алады. Бұл туралы қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы хабарлады. Нұр-Сұлтан қоғамдық денсаулық...

Ақтөбеде полицейлер жыл басынан бері 180 миллион теңгеден астам айыппұл өндірген

Ақтөбе қаласының полицейлері жыл басынан бері 180 миллион теңгеден астам айыппұл өндірді, – деп хабарлайды Polisia.kz. Ақтөбе қаласы Полиция басқармасы төрт айда 285 миллион...

Кадрлық өзгеріс: Архимед Мұхамбетов алты әкімді жаңадан тағайындады

Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов алты басшыны ауыстырды, - деп хабарлайды sputnik.kz. "Бүгін қала мен аудан мәслихаттарының депутаттарымен келісе отырып, өз өкіміммен келесі кадрлық өзгерістер...

Екі қалада жол ақысы қымбаттады

Таразда қоғамдық көліктерде жол жүру құны 20 теңгеге қымбаттады. Жол ақысы картамен төлеген кезде 85 теңге, ал қолма-қол төлесеңіз — 130 теңге. Бұған дейін...

Латын графикасына көшу мәселелері талқыланды

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының ұйымдастыруымен «Латын графикасына көшу - қазақ тілінің ауқымды реформасы» атты онлайн форматтағы дөңгелек үстел өтті. 4 сағатқа созылған бұл жиынға...

P4P рейтингі: Геннадий Головкин оныншы орынға түсті

Бокс туралы жазатын Журналистердің Америка қауымдастығы (BWAA) салмақ санатына қарамастан (pound-for-pound), әлемнің үздік боксшыларының жаңартылған рейтингін жариялады, – деп жазды Sports.kz. ТОП-10 үздігі болып WBA...

Мәжіліс төрағасы қазақстандық вакцина шығаратын зауытты сынға алды

Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин қазақстандық вакцина шығару бойынша Жамбыл облысында салынып жатқан зауытқа кімнің жауапты екенін сынға алды. «Министрліктердің қайсысы бұл зауыт үшін жауапты? Ленталары...

Пойызбен шекарадан миллион доллар алып өтпек болған екі машинист ұсталды

Мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің мамандары «Узбекистон темир йуллари» акционерлік қоғамына қарасты «Өзбекстан» локомотив депосының екі машинисі Қазақстанға миллион доллардан аса ақшаны заңсыз алып өтпек болғанын...

Әділ Жанзақов Елбасы Протоколының бастығы қызметіне тағайындалды

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының шешімімен Әділ Болатұлы Жанзақов Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Протоколының бастығы қызметіне тағайындалды. Бұл туралы Елбасының ресми...

Елімізде 1,5 миллионға жуық адам вакцина салдырды

5 мамырдағы мәлімет бойынша Қазақстанда 1 486 543 адам вакцина салдырды. Бұл мәліметтерді ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Telegram парақшасында жариялады. Бұл ретте вакцинаның екі компонентін...

Бүгін – ұлттық театрдың негізін қалаушы Серке Қожамқұловтың туған күні

125 жыл бұрын (1896-1979) актер, ұлттық кәсіби театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі, Қазақстанның Халық әртісі, КСРО және Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Социалистік Еңбек...

Nur Otan-да тұрғын үй кешендерін жаңа басқару формасына көшіру мәселесі қаралды

Соңғы үш жылда тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелерін шешу үшін республикалық бюджеттен 330 млрд. теңгеден астам қаражат бөлінді. Ауқымды қаржыландыру көлеміне қарамастан, жолға, сумен, газбен...

Жазатайым оқиға емес: тоқ соғып, мерт болған 6 жасар қызға қатысты қылмыстық іс қозғалды

Орал маңындағы Деркөл кентінде газ құбырын ұстап, тоққа түскен 6 жасар қыз мерт болды. Осы жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалды. «Бастапқыда бұл дерек жазатайым оқиға ретінде...

5 мамыр: атаулы күндер мен маңызды оқиғалар

1918 жылы 5 мамырда Бүкілқазақ жастарының съезінде «Жас азамат» жастар ұйымы құрылды. «Жас азамат» ұйымының мақсаты – қазақ жастарын біріктіру, ұлттық мүддені қорғау. Съезде...

Түнде үй-іші ұйықтап жатқанда 3 жасар бала оянып, далаға шығып кеткен

Түркістан облысы, Жетісай ауданында 3 жасар бүлдіршін түн жарымында жалғыз жүргені анықталды. Түнгі уақытта кезекті шақыртуға шыққан полицейлер адасып қалған баланы тауып алған. Облыстық ПД...

Досының өлімін естіп, ашуланған: Алматыда лифтіні тепкілеген азамат ұсталды

Алматы қалалық полиция депаратаменті Әуезов аудандық полиция басқармасының қызметкерлері қоғамдық тәртіпті және азаматтардың тыныштығын бұзған азаматты анықтады. Ол – 2002 жылы туған С.есімді азамат....

Бүгін еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауып, тұман күтіледі

5 мамыр күні Қазақстан аумағының басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Еліміздің тек солтүстік және шығысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Республиканың кей жерлерінде екпінді жел,...

Үндістанда сайлауда Сталин жеңіске жетті

Үндістанның Тамилнад штатында өткен аймақтық сайлауда елге белгілі саясаткер Мутхувел Карунанидхи Сталин жеңіске жетті. Ендігі кезекте ол жергілікті әкімшіліктің төрағасы қызметін атқаратын болады, деп...