تالعات بايسۋفينوۆ فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى قىزمەتىنە تاعايىندالدى

فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى قىزمەتىنە تالعات بايسۋفينوۆ تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ رەسمي سايتى.

تالعات مارۋان ۇلى بۇعان دەيىن دە ۇلتتىق قۇرامانى باسقارىپ، 2018 جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىنە قاتىسقان بولاتىن.

سونىمەن قاتار بىلىكتى باپكەر ءار ۋاقىتتا پەتروپاۆلدىڭ «ەسىل-بوگاتىر»، پاۆلوداردىڭ «اقسۋ»، «ەرتىس»، ورالدىڭ «اقجايىق» فۋتبول كلۋبتارىندا جۇمىس ىستەدى.

كەلەسى كوكتەمدە قازاقستان قۇراماسى 2022 جىلعى الەم چەمپيوناتىنا ىرىكتەۋدى باستايدى.

ۇلتتىق قۇراما ويىنشىلارى توپتىق كەزەڭدە فرانتسيا، ۋكراينا، فينليانديا، سونىمەن قاتار بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا فۋتبولشىلارىمەن كەزدەسەدى.

Back to top button