جاھان

دەمالىس كۇندەرى كانار ارالدارىنا كەلگەن ميگرانتتار سانى 1600-دەن اسقان

سوڭعى ۋاقىتتا باتىس افريكادان كانار ارالدارىنا كەلۋشى ميگرانتتار سانى كۇرت وسكەن. وتكەن دەمالىس كۇندەرى 1600-دەن استام افريكالىق ميگرانت قۇتقارىلىپ، كانار ارالدارىنا جەتكىزىلدى، – دەپ حابارلادى يسپانيانىڭ توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى.

115319747 a732ac59 4d7d 483c 8ee8 2ad3d6ff8d82

ارالدار تىزبەگى سولتۇستىك افريكا جاعالاۋىنان 100 كم (60 ميل) قاشىقتىقتا ورنالاسقان.

وتكەن ايدا سەنەگال جاعالاۋىندا 200-گە جۋىق ادامدى تاسىمالدايتىن قايىق باتىپ كەتكەن بولاتىن. حالىقارالىق كوشى-قون ۇيىمى (حكۇ) حابارلاعانداي، كەمە مبۋر قالاسىنان شىققاننان كەيىن كوپ ۇزاماي ورتەنىپ، اۋدارىلعان.

يسپانيا ۇكىمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىل كانار ارالدارىندا 11 000-نان استام ميگرانت تىركەلگەن.

Back to top button