14 اقپان, 10:21 1669 0 الەۋمەت انار لەپەسوۆا

اسكەردە 40-قا جۋىق دۇنگەن بار: مينيسترلىك دەپۋتاتتىڭ ءسوزى شىندىققا جاناسپايتىنىن ايتتى

سۋرەت ينتەرنەتتەن الىندى
سۋرەت ينتەرنەتتەن الىندى

قازاقستاندا دۇنگەن ۇلتىنىڭ قىرىققا جۋىق جىگىتى اسكەردە بورىشىن وتەپ جاتىر. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Sputnik قازاقستان. 

"الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان دۇنگەندەردىڭ اسكەري قىزمەتتەن باس تارتاتىنى تۋرالى اقپارات شىندىققا جاناسپايدى.قازاقستاندا دۇنگەن ۇلتىنان 40-قا جۋىق سارباز مەرزىمدى اسكەري قىزمەتىن اتقارىپ جاتىر.جالپى 2019 جىلى 30 مىڭنان استام سارباز شاقىرىلدى، ونىڭ ىشىندە قازاقتار، ورىستار، تاتارلار، نەمىستەر، ۋكرايندار، ۇيعىرلار، وزبەكتەر جانە باسقا ۇلت وكىلدەرى بار", - دەپ حابارلادى قورعانىس مينيسترلىگى.

سونىمەن قاتار، ۆەدومستۆو اسكەرگە شاقىرىلۋشىلاردى ىرىكتەۋ كەزىندە ولاردىڭ ۇلتى ەمەس، ءتان ساۋلىعى، پسيحولوگيالىق جانە مورالدىق ورنىقتىلىعى، جەكە قاسيەتتەرى باستى ولشەم رەتىندە قاراستىرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار