14 جەلتوقسان, 11:25 461 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

ەرىكتىلەر جۇمىسىنىڭ ساعاتىنا 1000 تەڭگە تولەنەدى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلiگi جاستار جانە وتباسى iستەرi كوميتەتiنiڭ توراعاسى ماديار قوجاحمەت قازاقستاندا ۆولونتەرلiكتi قولداۋ باعىتىنداعى اۋقىمدى جۇمىستاردىڭ جوسپارىمەن ءبولiستi, – دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«جاستاردى ەرiكتiلەر جۇمىسىنا ىنتالاندىرۋ جوسپارلانۋدا. بiرشاما ۇسىنىس تا ءتۇسiپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، بيىل «الەۋمەتتiك ستۋدەنتتiك نەسيە» اتتى جوباسىن باستادىق. ول بويىنشا ستۋدەنت جاستارعا ۆولونتەرلiك قىزمەتتiڭ ءار ساعاتى ءۇشiن 1 000 تەڭگەدەن تولەنەدi. ولار وسى سومانى وقۋ قاجەتتiلiگiنە جۇمساپ، بازالىق شىعىندارىن وتەي الادى»، – دەدi ماديار قوجاحمەت وكق-دا وتكەن ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا.

ونىڭ ايتۋىنشا، ۆولونتەرلiك قىزمەتتiڭ ءار ساعاتى ءۇشiن تولەنەتiن قاراجات رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە ەنگiزiلiپ تە قويعان.

سوڭعى جاڭالىقتار