8 جەلتوقسان, 15:15 372 0 بىلگەنگە مارجان انار لەپەسوۆا

عالىمدار قارتايۋدىڭ ءۇش كەزەڭىن اتادى

ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى ادامنىڭ قارتايۋى بىرنەشە كەزەڭگە بولىنەتىنىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى Nature Medicine.

ماماندار 18 بەن 95 جاس ارالىعىنداعى 4263 ادامنىڭ قان پلازماسىنداعى اقۋىزداردى زەرتتەي كەلە ولاردىڭ قۇرىلىمىنان ادامداردىڭ جاس ەرەكشەلىگىنە قاراي قۇبىلاتىن وزگەرىستەردى بايقادى.

زەرتتەۋ ناتيجەسىندە عالىمدار قان پلازماسىنداعى اقۋىزداردىڭ نەگىزگى وزگەرىسى ءۇش كەزەڭنەن تۇرادى دەگەن قورىتىندىعا كەلدى. ولار: 34, 60 جانە 78 جاس.

بۇل جاڭالىق ەگدە ادامداردا كەزدەسەتىن اۋرۋلارمەن كۇرەسۋدە ءتيىمدى قولدانىس تابادى دەيدى اۆتورلار.

سوڭعى جاڭالىقتار