5 جەلتوقسان, 14:22 339 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

پاتەنت نەگىزىندە قىزمەت ەتەسىز بە؟!

2020 جىلدان باستاپ پاتەنت نەگىزىندە رۇقسات ەتىلگەن قىزمەت تۇرلەرى قىسقارتىلعانىن ەستەرىڭىزگە سالامىز.
پاتەنت نەگىزىندە قىزمەت ەتۋ تىزىمىندە بولماساڭىز، وندا ءسىز جىل سوڭىنا دەيىن سالىق سالۋدىڭ باسقا ارناۋلى رەجيمىنە اۋىسۋ تۋرالى حابارلاما بەرۋىڭىز قاجەت. ولاي بولماعان جاعدايدا، جالپىعا ورتاق سالىق سالۋ تارتىبىنە كوشىرىلەسىز.

سوڭداي-اق، كەلەر جىلدان باستاپ ونلاين باقىلاۋ كاسسالىق ماشينالارىن قولدانۋ مىندەتتەلەدى.  60 مىڭ تەڭگەگە دەيىن باقىلاۋ كاسسالىق ماشينالارىنىڭ ساتىپ الۋ سوماسى سالىق ەسەبىنەن وتەلەدى.
تولىعىراق مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارىنان، kgd.gov.kz سايتىنان بىلۋگە بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار