6 قاراشا 2019, 10:57 926 0 نارىق انار لەپەسوۆا

قازاقستاندا ءدارى-دارمەك 8 پايىزعا قىمباتتادى

بيىل قاڭتار-قىركۇيەك ارالىعىندا ەلىمىزدە 56 ملرد تەڭگەدەن استام سوماعا ءدارى شىعارىلعان. بۇل تۋرالى energyprom.kz اگەنتتىگى حابارلادى.

جالپى بارلىق فارماتسەۆتيكالىق ءونىم ءوندىرىسىنىڭ جيىنتىق كولەمى ءبىر جىلدا شامامەن 10 ملرد تەڭگەگە ارتقان. وندىرىسپەن بىرگە باعا دا وسكەن. «دارىحانالارداعى پرەپاراتتاردىڭ قۇنى 8,2%-كە قىمباتتاعان»، – دەلىنگەن حابارلامادا.

اسىرەسە، ۆيتاميندەر ءبىر جىلدا 11,4%-كە، انالگەتيكتەر 10,6%-كە، كورۆالول مەن انتيبيوتيكتەر 9,3%-كە قىمباتتادى. الايدا، كەلەسى جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بالالارعا رەتسەپتپەن بەرىلەتىن بارلىق ءدارى-دارمەكتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ ەسەبىنەن تەگىن بەرۋگە نيەتتى.

تاعى ءبىر ايتا كەتەرلىگى، سالاداعى ءوندىرىس ورىندارىنىڭ بارلىعى دەرلىك ەلىمىزدىڭ 3 وڭىرىندە شوعىرلانعان. بۇل شىمكەنت، الماتى وبلىسى جانە الماتى قالاسى. حالىقارالىق تالداۋعا ساي، قازاقستاندىق فارماتسەۆتيكا نارىعىنداعى ۇلەس بويىنشا ۇزدىك 15 كورپوراتسيا تىزىمىنە تەك ەكى كومپانيا  كىرگەن.

سوڭعى جاڭالىقتار