20 قازان 2019, 11:37 1177 0 نۇر وتان انار لەپەسوۆا

ەلوردادا رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى ءوتتى

كەشە نۇر-سۇلتان قالاسىندا رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى ءوتىپ، وعان ەلدىڭ ءار وڭىرىنەن 16 ۇمىتكەر قاتىستى.

قاتىسۋشىلار اراسىندا اتى شىققان ارقالى اقىندار عانا ەمەس، ەندى عانا ساحناعا شىعىپ جۇرگەن جاستار دا بار. «سوڭعىلارى ءۇشىن بۇل شىڭدالىپ، تاجىريبە جيناۋعا تاپتىرماس مۇمكىندىك»، - دەيدى ۇيىمداستىرۋشىلار.

ايتا كەتەرلىگى، اقىندار ايتىسىن قارجىلاندىرۋدى بۇدان بىلاي «Nur Otan» پارتياسى ءوز موينىنا الماقشى. ال «بەرەكە، بىرلىگىڭدە، ەلىم!» اتتى اتالمىش شارانى وتكىزۋگە قالا اكىمدىگى مۇرىندىق بولعان.

"ايتىسقا اسا ءمان بەرىلىپ وتىرعان سەبەبى، ەلباسىمىزدان باستاپ، بۇل ءبىزدىڭ قانىمىزدا بار نارسە. سەن ءوزىڭ ايتىپ وتىرسىڭ، ءبىز سوزگە توقتايتىن قازاق ەدىك. قازىر دە قازاق ءسوزدىڭ قادىرىن بىلەدى. قازىر ەڭ ءوتىمدى قارۋى رەتىندە پارتيانىڭ تاپسىرماسى جۇزەگە اسىپ جاتىر", - دەيدى ايتىس اقىندارى مەن جىرشى-تەرمەشىلەردىڭ حالىقارالىق وداعىنىڭ توراعاسى ءجۇرسىن ەرمان.

سوڭعى جاڭالىقتار