7 قازان 2019, 17:26 957 0 الەۋمەت انار لەپەسوۆا

كوپبالالى وتباسىنىڭ ءار بالاسىنا 10 مىڭ تەڭگەدەن جاردەماقى بەرىلەدى

كەلەر جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ بارلىق كوپبالالى وتباسىلارعا تابىسىنا قاراماستان جاردەماقى تولەنەدى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى ءبىرجان نۇرىمبەتوۆ مالىمدەدى. 

«4 نەمەسە ودان دا كوپ كامەلەت جاسقا تولماعان بالاسى بار وتباسىلارعا مەملەكەتتىك جاردەماقى تولەنەدى. جاردەماقى مولشەرى بالا سانىنا قاراي سارالانادى. ءار بالاعا ورتا ەسەپپەن 10-11 مىڭ تەڭگە»، - دەدى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى ءبىرجان نۇرىمبەتوۆ وكق ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا.

سونىمەن قاتار 1 قاڭتاردان باستاپ كەپىلدى الەۋمەتتىك پاكەت تاعايىندالادى. وندا تۇرمىسى تومەن وتباسىلارداعى 1 جاستان 18 جاسقا دەيىنگى بالالارعا بالالار تاعامى، گيگيەنالىق قۇرالدار، مەكتەپ كيىمدەرى، وقۋ قۇرالدارى بەرىلەدى جانە مەكتەپتە تەگىن تاماقپەن قامتاماسىز ەتىلەدى. سونداي-اق جول ءجۇرۋ شىعىندارىن وتەۋ قاراستىرىلعان.

سوڭعى جاڭالىقتار