5 قازان 2019, 13:32 891 0 سپورت انار لەپەسوۆا

داۋرەن اباەۆ – Qazaq ءkuresى ۇلتتىق فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى

Qazaq ءkuresى ۇلتتىق فەدەراتسياسىن بۇدان بىلاي قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ باسقارادى. بۇل تۋرالى ارمان شوراەۆ مالىمدەدى.

«بۇگىن مەنىڭ Qazaq kuresi فەدەراتسياسىنا باسشى بولىپ كەلگەنىمە 6 جىل تولىپ وتىر. ءبىزدىڭ كەزەكتى ەسەپ بەرۋ كونفەرەنتسيامىزدا داۋرەن اسكەربەكۇلى اباەۆ Qazaq kuresi ۇلتتىق فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلاندى. داۋرەن اباەۆ اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى بولا وتىرىپ، ال وعان دەيىن ەلباسى ءباسپاسوز قىزمەتىندە جۇمىس ىستەي ءجۇرىپ ءبىزدىڭ جوبالارىمىزدى ىسكە اسىرۋعا كوپ كومەگى تيگەن»، - دەدى فەدەراتسيانىڭ بۇرىنعى باسشىسى ارمان شوراەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا.

ول جاڭا باسشىنىڭ قولاستىندا Qazaq kuresi ۇلتتىق فەدەراتسياسى وركەندەي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. «ول فەدەراتسيا باسشىسى بولعاننان كەيىن قازاق كۇرەسىنىڭ دامۋىنا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىلدى دەپ ويلايمىن. «قازاقستان بارىسى» مەن «ەۋرازيا بارىسى» - جۋرناليستەر ويلاپ تاۋىپ، جوعارى دەڭگەيگە كوتەرگەن جوبالار دەپ ءجيى ايتامىن. ەندى داۋرەن اباەۆتىڭ ارقاسىندا Qazaq kuresi ودان ءارى دامي بەرەدى»، - دەپ ءتۇيدى ارمان شوراەۆ.

 

سوڭعى جاڭالىقتار