5 تامىز, 13:32 533 0 دەنساۋلىق ارايلىم بيمەنديەۆا

جامبىل وبلىسىندا كوروناۆيرۋسقا شالدىققانداردىڭ 80 پايىزى جازىلدى

سۋرەت ينتەرنەتتەن الىندى
سۋرەت ينتەرنەتتەن الىندى

جامبىل وبلىسىندا قابىلدانعان جەدەل شارالاردىڭ ارقاسىندا كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيامەن كۇرەستە بىرقاتار وڭ ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىلدى. اتاپ ايتساق،  اتالعان دەرتتەن ساۋىققاندار سانى ارتا تۇسكەن.

رەسمي مالىمەتتەرگە سايكەس، 5 تامىزداعى جاعداي بويىنشا جامبىل وبلىسىندا كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيانىڭ راستالعان جاعدايلارىنىڭ سانى 3 724-كە جەتسە، بۇگىندە ونىڭ 3 019-ى ساۋىعىپ، اۋرۋحانالاردان شىعارىلدى. بۇل جالپى تىركەلگەن جاعدايلار سانىنىڭ 81 پايىزىن قۇرايدى. كۇن سايىن 70-كە جۋىق ناۋقاس ستاتسيونارلاردان شىعارىلۋدا.

«سوڭعى اپتادا ينفەكتسيالىق ستاتسيونارلار مەن پروۆيزورلىق ستاتسيونارلارداعى ناۋقاستار سانى 15,4 پايىزعا، رەانيماتسيا بولىمشەلەرىندە 24 پايىزعا ازايدى، – دەيدى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى حاميت مىرزاقاسىموۆ.

ينفەكتسيالىق جانە پروۆيزورلىق ستاتسيونارلارداعى پاتسيەنتتەر قاجەتتى دارىلىك پرەپاراتتارمەن قامتاماسىز ەتىلگەن.

سونىمەن قاتار، اتالعان ءموبيلدى توپتار ءۇي كارانتينىندەگى تۇرعىنداردى دا باقىلاۋعا نەگىزدەلگەن. وبلىس بويىنشا بارلىعى 214 ءموبيلدى توپ جۇمىس ىستەيدى دەسەك، ولاردىڭ قۇرامىنا 642 مامان ەنگەن.

«بۇگىندە كوروناۆيرۋستىق پاندەميانىڭ ەكىنشى تولقىنىنا قىزۋ دايىندىق جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. قوسىمشا تاعى 1 600 پروۆيزورلىق جانە ينفەكتسيالىق توسەك ورىندارىن اشۋ، ءۇش ايلىق ءدارى-دارمەك قورىن قالىپتاستىرۋ جوسپارلانۋدا»، – دەپ تۇيىندەدى ح.مىرزاقاسىموۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار