1 تامىز, 20:48 543 0 قوعام انار لەپەسوۆا

ەلوردا كوشەلەرىنە كوروناۆيرۋسپەن كۇرەسكەن دارىگەرلەردىڭ سۋرەتى ءىلىندى

نۇر-سۇلتانداعى بيلبوردتاردا كوروناۆيرۋس ىندەتىمەن كۇرەسكەن قالالىق اۋرۋحانا دارىگەرلەرىنىڭ سۋرەتتەرى پايدا بولدى. ونداعى ماقسات -  مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە پاندەميا كەزىندەگى قاجىرلى ەڭبەگى ءۇشىن قۇرمەت كورسەتىپ، العىس ايتۋ. 

قالانىڭ ورتالىق كوشەلەرىنەن 40-تان استام دارىگەردىڭ سۋرەتىن كورۋگە بولادى. ولار تۇرسىن رايدا، داۋرەن مولداجانوۆ، مارينا ماكيەنكو، عايسا نۇرعاليەۆ، جازيرا نۋبين جانە باسقالار. جالپى، پاندەميا باستالعالى قالادا ىندەتپەن كۇرەسكە بەس مىڭعا جۋىق دارىگەر تارتىلعان.

بىرنەشە ايدان بەرى دارىگەرلەر ءۇي بەتىن كورمەي، وتباسىلارىنان جىراقتا ەڭبەك ەتتى. قاتەرلى ۆيرۋس جۇقتىرعانداردىڭ ءومىرى ءۇشىن ارپالىستى. كورىنبەيتىن جاۋمەن كۇرەستە العى شەپتە جۇرگەن اق حالاتتىلاردىڭ جانقيار ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا كوپتەگەن ادامدار اۋرۋدان ايىعىپ، امان-ەسەن جاقىندارىمەن قاۋىشتى.

بۇگىنگى كۇنگە دەيىن استانامىزدا 11 254 ادامنان كوروناۆيرۋس انىقتالسا، ولاردىڭ 8340-ى ەمدەلىپ شىقتى. ال رەسپۋبليكا بويىنشا 61 مىڭعا جۋىق ناۋقاس قاتەرلى دەرتتى جەڭدى.

سوڭعى جاڭالىقتار