4 ماۋسىم, 10:16 561 0 ساياسات Túrkistan Gazeti

ۇلتتىق قورعا 100 ميلليارد تەڭگە كىرىس كىرگىزدى

قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى­نىڭ توراعالىعىمەن «سامۇرىق-قازىنا» ۇلتتىق ءال-اۋقات قورىن باسقارۋ جونىندەگى كەڭەس­تىڭ وتىرىسى ءوتتى.

كەڭەستە «سامۇرىق-قازىنا» اكتسيو­نەرلىك قوعامىنىڭ قازىرگى قىزمەتى، شاعىن جانە ورتا بيزنەستى قولداۋ بويىنشا قابىلدانىپ جاتقان شارالار، سونداي-اق كەڭەس­تىڭ وتكەن وتىرىسىندا بەرىل­گەن تاپسىرمالاردىڭ ورىن­دالۋ بارى­سى قارالدى.

وتىرىستى اشقان نۇرسۇلتان نازارباەۆ «سامۇرىق-قازىنا» قورى ەل دامۋىندا ماڭىزى ءرول اتقا­راتى­نىن اتاپ ءوتتى.

– بيىل ءبىز اۋىر سىناقتارعا تاپ بولدىق. كوروناۆيرۋس پاندە­مياسى جا­ھاندىق ەكونومي­كالىق داعدارىس­قا اكەپ سوقتى. الەمدىك ەكونوميكا مەن ساۋدا ءوسىمى توقتا­دى. بۇل فاكتور­لاردىڭ بارلىعى ءبىزدىڭ ەكونومي­كا­مىزعا كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر. وسى ورايدا ءبىز قالىپتاسقان كۇردەلى احۋال­عا تەز بەيىمدەلۋگە جانە داع­دارىستى ەڭسەرۋگە سەپتىگىن تيگىزە­تىن ەكونو­ميكانىڭ نەگىزگى درايۆەر­لە­رىن ايقىنداۋعا ءتيىسپىز، – دەدى ەلباسى.

 قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى مەملە­كەتتىڭ ەكونوميكالىق ءوسىمدى قالپىنا كەلتىرۋ شارالارىن دەر كەزىندە قابىلداعا­نىنا جانە ماڭىزىنا توقتالدى.

– ەكونوميكامىزدى قالپىنا كەلتىرۋدە جانە ءارى قاراي دامىتۋدا ۇلتتىق ءال-اۋقات قورى باستى ءرول اتقارادى. قازاقستاننىڭ بارلىق نەگىزگى كومپانيالارى وسى قوردىڭ قۇرامىنا كىرەدى. قور كومپانيالارىنىڭ جيىنتىق اكتيۆتەرى 28 ترلن تەڭگەنى قۇراي­دى. بۇل – ءجىو-ءنىڭ 40 پايىزى. مۇندا 300 مىڭ قىزمەتكەر جۇمىس ىستەيدى. قيىن­دىق­تارعا قاراماستان كومپانيا­لار­دىڭ ءبارى جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر. وتكەن جىلعى قور كورسەتكىشتەرىنىڭ ءوسۋ قارقىنى بيىلعا رەزەرۆ قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرگەنىن بايقاپ وتىرمىز، – دەدى نۇرسۇلتان نازارباەۆ.

جيىن بارىسىندا پرەمەر-مينيستر ا.مامين­نىڭ، «سامۇرىق-قازىنا» ۇلتتىق ءال-اۋقات قورى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باس­قار­ما توراعاسى ا.ەسىموۆتىڭ، «قازمۇناي­گاز» ۇلتتىق كومپانياسى» اكتسيونەرلىك قوعا­مىنىڭ باسقارما توراعاسى ا.ايدار­باەۆ­­تىڭ، «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلت­­تىق كومپانياسى» اكتسيونەرلىك قوعامى­نىڭ باس­قارما توراعاسى س.مىڭباەۆتىڭ باياندا­ما­لارى تىڭدالدى.

ەلباسى قور كومپانيالارىنىڭ ءتيىم­دى­لى­گىن ءارى قاراي ارتتىرۋ ءۇشىن ناقتى شارالار قابىلداۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.

سونىمەن قاتار قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى قور كومپانيالارىن جەكەشە­لەن­دىرۋ ماسەلەلەرىنە، ساتىپ الۋلار جانە وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى قولداۋدا جەرگىلىكتى ۇلەستى ارتتىرۋ بويىنشا قابىل­دان­ىپ جاتقان شارالارعا توقتالدى.

كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا ەلباسى «سامۇرىق-قازىنا» باسشىلىعىنىڭ داعدا­رىس­قا قارسى قابىلداعان شارالارى­نىڭ ناتيجەسىن اتاپ ءوتىپ، بۇل تاجىريبەنى باسقا دا قۇرىلىمداردا قولدانۋدىڭ ماڭىزىن ايتتى.

– قور باسشىلىعى دەر كەزىندە قابىل­داعان شارالاردى قولدايمىن جانە وڭ باعالايمىن. ولار ءوز تيىمدىلىگىن كورسەتتى. داعدارىس كەزىندە مەملەكەت ەكونوميكانى قولداۋ ءۇشىن ۇلتتىق قوردان قىرۋار قارجى ءبولدى. الايدا وسى جاعدايدا «سامۇرىق-قازىنا»، كەرىسىنشە، ۇلتتىق قورعا 100 ملرد تەڭگە باعىتتادى، – دەدى قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى.

سوڭعى جاڭالىقتار