3 ماۋسىم, 12:15 1267 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

دوللار باعامى 400 تەڭگەدەن ءتۇستى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

KASE-دە دوللار باعامى ناۋرىز ايىنان بەرى ءبىرىنشى رەت 400 تەڭگەدەن تومەن ءتۇستى، – دەپ جازدى قازاقپارات.

قازاقستان قور بيرجاسىنىڭ دەرەگىنشە، تاڭەرتەڭگى سەسسيانىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا KASE-دە دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 396,77 تەڭگەنى قۇرادى.

بۇل الدىڭعى كۇن كەشىنە قاراعاندا 5,5 تەڭگەگە از: بۇل كۇنى امەريكالىق ۆاليۋتا 402,27 تەڭگەگە ساتىلعان.

اتاپ وتەيىك، قازاقستاندا وسىنداي كورسەتكىشتەر سوڭعى رەت ناۋرىز ايىندا بەلگىلەنگەن.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، الماتى قالاسىنىڭ ۆاليۋتا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار 399-404 تەڭگەگە ساتىلىپ، 395-400 تەڭگەگە ساتىپ الىنۋدا.

سوڭعى جاڭالىقتار