1 ماۋسىم, 10:45 1267 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

انا مەن بالانى قولداۋعا 4 ايدا 190 ملرد تەڭگە ءبولىندى

2020 جىلعى قاڭتار-ءساۋىر ارالىعىندا بالالى وتباسىلارعا الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتۋ شەڭبەرىندە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن، سونداي-اق مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان (ماسق) جالپى سوماسى 190 ملرد تەڭگە ءبولىندى، – دەپ حابارلادى قر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

ماسەلەن، 111,5 مىڭ ادام (جالپى سوماسى 13 ملرد تەڭگە بولاتىن) بالا تۋعاندا بەرىلەتىن ءبىر جولعى جاردەماقىنى، ال ساۋىردە وسىنداي تولەمدى 31,4 مىڭ ادام (3,7 ملرد تەڭگە) الدى. بالا ءبىر جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى اي سايىنعى جاردەماقىنى ورتا ەسەپپەن 139,9 مىڭ ادام الادى، ولارعا 11,9 ملرد تەڭگە تولەندى. ءساۋىر ايىندا بۇل جاردەماقىنى 140,7 مىڭ ادام الدى (3,1 ملرد تەڭگە).

«التىن القا»، «كۇمىس القا» القالارىمەن ماراپاتتالعان نەمەسە بۇرىن «باتىر انا» اتاعىن العان، I جانە II دارەجەلى «انا داڭقى» وردەندەرىمەن ماراپاتتالعان كوپبالالى انالارعا تولەنەتىن اي سايىنعى جاردەماقىمەن ورتا ەسەپپەن 233,9 مىڭ ايەل ادام قامتىلدى، ءساۋىر ايىندا 234,5 مىڭ ادامعا 4 ملرد تەڭگە تولەندى. 4 جانە ودان دا كوپ كامەلەتكە تولماعان بالالارى بار وتباسىلارعا ارنالعان جاردەماقىمەن ورتا ەسەپپەن 384,9 مىڭ وتباسى قامتىلعان(جالپى سوماسى 73,5 ملرد تەڭگە), ءساۋىر ايىندا 396,5 مىڭ ادام جاردەماقى الدى (19 ملرد تەڭگە).

مۇگەدەك بالا تاربيەلەپ وتىرعان ادامدارعا تولەنەتىن جاردەماقىنى 88,4 مىڭ ادام (جالپى سوماسى 15,8 ملرد تەڭگە) الدى، ءساۋىر ايىندا 90 مىڭ ادامعا 4,1 ملرد تەڭگە تولەندى.

18 جاستان اسقان بالا كەزىنەن ءبىرىنشى توپتاعى مۇگەدەككە كۇتىم جاساۋ بويىنشا اي سايىنعى جاڭا جاردەماقىنى ورتا ەسەپپەن 14,4 مىڭ ادام الادى، ولارعا 2,6 ملرد تەڭگە تولەندى، ساۋىردە 14,6 مىڭ ادامعا 644,9 ملن تەڭگە تولەندى. بولاشاق انا بوسانۋعا تولىق دايىن بولۋى ءۇشىن 2008 جىلدان باستاپ مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشى جۇمىس ىستەيتىن ايەلدەر جۇكتىلىك جانە بوسانۋ ءۇشىن بىرجولعى تولەم الادى.

2020 جىلى ونى جالپى سوماسى 25,9 ملرد تەڭگەگە 61,7 مىڭ ادام الدى. ءساۋىر ايىندا تولەمدى 4,9 ملرد تەڭگە سوماسىنا 9,8 مىڭ ادام الدى. ماسق-تان بالا ءبىر جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمى بويىنشا اي سايىنعى جاردەماقى جۇرگىزىلەدى. اعىمداعى جىلعى قاڭتار-ءساۋىر ايلارىندا ونى 31,1 ملرد تەڭگەگە 273 مىڭ ادام، ءساۋىر ايىندا 7,8 ملرد تەڭگەگە 218,4 مىڭ ادام الدى.

سوڭعى جاڭالىقتار