31 مامىر, 13:58 636 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

ارالدا تاناۋقۇرت اۋرۋىنان تۇيەلەر قىرىلۋدا

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

قىزىلوردا وبلىسى ارال اۋدانىندا اۋرۋ سالدارىنان مامىر ايىندا تۇيەلەردىڭ ءولىمى تىركەلدى، – دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ءمالىم بولعانىنداي، بۇگىنگە دەيىن 30-دان استام تۇيە ولگەن. بۇل جاعدايدى ماماندار «تسەفالاپينوز» جۇقپالى ەمەس پارازيتارلىق اۋرۋىنا شالدىعۋ جاعدايىمەن تۇسىندىرەدى. ونى ەل ىشىندە تاناۋقۇرت دەپ اتايدى. اۋداننىڭ قىر بەتكەيىندەگى سەكسەۋىل، سازدى، وكتيابر، قوسامان، جاقسىقىلىش، قاراقۇم، جىڭىشكەقۇم ەلدى مەكەندەرىندەگى تۇيەلەر اتالعان اۋرۋ سالدارىنان قىرىلعان.

«بيىلعى جىلدىڭ مامىر ايىندا ارال اۋدانىنىڭ بىرنەشە ەلدى مەكەنىندە تۇيەلەردىڭ ءولۋى تىركەلگەن. وسى باعىتتا ارال اۋداندىق ۆەتەرينارلىق ستانتسيانىڭ ماماندارى اۋرۋ وشاعىندا ەپيزوتيالىق زەرتتەۋ شارالارىن جۇرگىزدى. ناتيجەسىندە وعان «تسەفالاپينوز» (تاناۋقۇرت) جۇقپالى ەمەس پارازيتارلىق اۋرۋى سەبەپ بولعانى انىقتالدى. جاز مەزگىلىندە بوگەلەك، سونا، ماسا، شىبىندار ۇشۋ كەزىندە تۇيەلەردىڭ مۇرىن قۋىسىنا ليچينكاسىن تاستايدى. كۇز، قىس ايلارىندا ليچينكالار مۇرىن قۋىسىندا دامىپ، ەرەسەك قۇرتتارعا اينالادى. قۇرتتار تىنىس جولىن جاۋىپ، تۇنشىقتىرادى. سونىڭ سالدارىنان تۇيەلەر ازىق شايناي الماي، اۋزىن اشىپ دەم الادى. كۇيىسىنەن جاڭىلادى، باسىن شۇلعي بەرەدى. وسىلاي مال كومەيىن پارازيتتەر بىتەگەننەن كەيىن تۇنشىعىپ (اسفيكسيا), تۇرعان تۇيە بىردەن قۇلاپ ولەدى»، – دەپ ءمالىم ەتتى قىزىلوردا وبلىستىق ۆەتەريناريا باسقارماسىنىڭ ماماندارى.

ولاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل – پارازيتتىك اۋرۋ بولعاندىقتان ول قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ «پروفيلاكتيكاسى، دياگنوستيكاسى جانە جويىلۋى بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبiنەن جۇزەگە اسىرىلاتىن جانۋارلاردىڭ اسا قاۋiپتi اۋرۋلار» تىزبەسىنە ەنگىزىلمەگەن.

«سوندىقتان الدىن الۋ جانە ەمدەۋ شارالارى مال يەسىنىڭ ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن جۇرگىزىلەدى. قىزىلوردا قالاسى مەن اۋدانداردىڭ بارلىق ۆەتەريناريالىق ءدارىحانالارىندا اۋرۋعا قارسى، ەمدىك ءدارى-دارمەكتەر (ۆەتەريناريالىق پرەپاراتتار) جەتكىلىكتى مولشەردە ارزان باعادا ساتىلىپ جاتىر. اۋىرعان تۇيە مالدارىنا ەمدىك شارالار جۇرگىزىلۋدە»، – دەدى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.

سوڭعى جاڭالىقتار