23 مامىر 2020, 17:52 807 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

ورتالىق بازار ورتەندى

سۋرەت دەرەككوزدەن الىندى
سۋرەت دەرەككوزدەن الىندى

تۇركىستان وبلىسى، جەتىساي قالاسىندا ورتالىق بازار اۋماعى ورتەندى. جالىن «كۇلپارشىن» بازارىنىڭ اۋماعىنداعى ازىق-تۇلىك جانە كيىم ساتاتىن بۋتيكتەردىڭ جانىنان شىققان.

وبلىستىق تجد مالىمەتىنشە، جەتىساي №3 مامانداندىرىلعان ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ «101» نومىرىنە بازاردىڭ اۋماعى جانىپ جاتقانى تۋرالى حابارلاما تۇسكەن.

ءورتتى سوندىرۋگە جەكە قۇرامنان 34 ادام مەن 11 دانا تەحنيكا جۇمىلدىرىلعان. ءتىلسىز جاۋ 450 شارشى مەتر جەردى شارپىپ، 290 شارشى مەتر اۋماق تولىق جانىپ كەتكەنى انىقتالعان.

«ورتتەن قازا تاۋىپ، جاراقات العاندار جوق. ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتكەرلەرىمەن جانعان بۋتيكتەردىڭ جانىنداعى 2000 شارشى مەتر ساۋدا قاتارى قۇتقارىلدى. قازىرگى تاڭدا، ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى انىقتالۋدا»، – دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار