29 ناۋرىز, 18:11 1107 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

271-گە جەتتى: ەلوردادا تاعى 4 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان

قازاقستانداعى 29 ناۋرىز ساعات 17:55 جاعداي بويىنشا كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 4 ادام نۇر-سۇلتان قالاسىندا تiركەلدى، دەپ حابارلايدى coronavirus2020.kz.

وسى ساعاتتا نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا 166 ادام، الماتى قالاسىندا – 67 ادام، قاراعاندى وبلىسىندا - 7, اقمولا وبلىسىندا - 6 ادام، اتىراۋ وبلىسى - 6 ادام، جامبىل وبلىسىندا -3 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 2 ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ادام، الماتى وبلىسىندا - 4 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 1 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 1 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 1 ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 1 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 2 ادام، باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ادام، جالپى 271 ناۋقاس تىركەلدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار