28 ناۋرىز, 17:20 1134 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

كوروناۆيرۋستىڭ تارالۋى ۇدەپ بارادى: بەس مىڭنان استام ادام كارانتيندە جاتىر

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

قر اقپارات جانە كوممۋنيكاتسيا ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ حابار 24 ارناسىندا وتكەن ونلاين بريفينگتە ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس ىندەتىنىڭ تارالۋى ۇدەپ بارا جاتقانىن ايتتى.

«بۇل تىكەلەي ەفيردى ونلاين بريفينگ ەمەس، ۇندەۋ دەپ قابىلداعان ءجون. وزدەرىڭىز كورىپ وتىرسىزدار، ىندەتتىڭ تارالۋى ۇدەپ بارادى. ءبىر تۇندە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان قىرىقتان استام ادام انىقتالعانى – الاڭداتاتىن جاعداي. قازىر ۆيرۋس جۇقتىرعانداردىڭ سانى 204-كە جەتتى. 1899 ادام ستاتسيونارلىق كارانتيندە. ءۇش جارىم مىڭنان استام ادام ءۇي كارانتينىندە جاتىر. 6 مىڭنان استام اۋىرعاندارمەن بايلانىستا بولعان. ولاردىڭ 95 پايىزىنىڭ كىم ەكەنى انىقتالدى. ءبىز وتە كۇردەلى كەزەڭدە تۇرمىز. ۆيرۋستىڭ تارالۋىن باقىلاي الماي قالۋ قاۋپى تۋىنداپ وتىر»، – دەيدى داۋرەن اباەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار