28 ناۋرىز, 12:12 2221 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

كوروناۆيرۋستان 13 ادام جازىلىپ شىقتى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋستان 13 ادام جازىلىپ شىقتى، – دەپ جازدى coronavirus2020.kz.

نۇر-سۇلتان قالاسىندا – 11 ادام، الماتى قالاسىندا – 2 ادام.

سوڭعى جاڭالىقتار