27 ناۋرىز, 16:38 3821 0 ساياسات انار لەپەسوۆا

ايدوس ۇكىباي ەلباسىنىڭ قانداي ىسپەن اينالىسىپ جاتقانىن ايتتى

ەلباسىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى ايدوس ۇكىباي نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ قازىرگى ۋاقىتتا قانداي ىسپەن اينالىسىپ جاتقانىن ايتىپ بەردى.

بۇل تۋرالى NUR.KZ حابارلادى.

«بۇگىندە مەملەكەت قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ماڭىزدى شارالار قابىلداۋدا.  وسى ورايدا، ەل تۇرعىندارى مەملەكەتىمىزدىڭ بولاشاعى ولاردىڭ ماماندار اقىل-كەڭەسىن قالاي ورىندايتىنىنا بايلانىستى بولماق. ازاماتتارىمىزدىڭ كوپشىلىگى ءوزىنىڭ جانە جاقىندارىنىڭ دەنساۋلىعىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قارايتىنى قۋانتادى»، – دەيدى ايدوس ۇكىباي.

ونىڭ ايتۋىنشا، نۇرسۇلتان نازارباەۆ ەلدەگى جاعدايدى ءجىتى باقىلاپ وتىر.

«ەلباسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى توراعاسىنان وزەكتى اقپاراتتاردى الىپ وتىر. نۇرسۇلتان نازارباەۆ ماڭىزدى ساياسي شەشىمدەردى تالقىلاۋعا قاتىسىپ، ەل پرەزيدەنتىنە قولداۋ كورسەتۋدە. سونداي-اق، ەلباسى ايماقتارداعى تۇرعىندارعا كومەك كورسەتۋ ىسىمەن اينالىسىپ جاتقان Nur Otan پارتياسىنىڭ جۇمىسىنا جەتەكشىلىك جاساپ وتىر»، – دەيدى تۇڭعىش پرەزيدەنتتىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى.

سوڭعى جاڭالىقتار