27 ناۋرىز, 13:16 7707 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

كوروناۆيرۋستى اسقىندىراتىن اۋرۋ انىقتالدى

سۋرەت ينتەرنەتتەن الىندى
سۋرەت ينتەرنەتتەن الىندى

جۇرەك-قان تامىر جۇيەسىنىڭ اۋرۋلارى كوروناۆيرۋستان بولاتىن ءولىم كورسەتكىشىن 4,5 ەسە ارتتىرادى. مۇنداي تۇجىرىمدى قىتايلىق عالىمدار جاسادى. 

مامانداردىڭ زەرتتەۋى JAMA Cardiology جۋرنالىندا جاريالانعان، دەپ حابارلايدى ريا نوۆوستي. 

عالىمدار ۋحان ۋنيۆەرسيتەتى حالىق اۋرۋحاناسىندا كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيا جۇقتىرعان 416 ناۋقاستى باقىلاعان. ولاردىڭ پايىمىنشا، جۇرەك-قان تامىر جۇيەسى جۇمىسىنىڭ بۇزىلۋى مەن COVID-19 پاتسيەنتتەرىنىڭ ءولىمى اراسىندا ايتارلىقتاي بايلانىس بار.

 ماماندار جۇرەگىندە اقاۋى بار ناۋقاستاردىڭ ءولىمى جۇرەك-قان تامىر جۇيەسىمەن اۋىرمايتىن پاتسيەنتتەرگە قاراعاندا اناعۇرلىم كوپ ەكەنىن اڭعارعان. 

"ۋحانداعى COVID-19 جۇقتىرعان كوپتەگەن پاتسيەنتتەردە جۇرەك اۋرۋلارى ءجيى كەزدەسەدى، بۇل اۋرۋحاناعا جاتقىزۋ كەزىندەگى ءولىمنىڭ جوعارى دەڭگەيىن ءتۇسىندىرۋى مۇمكىن", - دەيدى عالىمدار.

جۇرەك اۋرۋى بار ادامداردا پنەۆمونيانىڭ اۋىر ءتۇرى ون ەسە ءجيى داميتىنى ايتىلعان. ماماندار جۇرەك جۇمىسىنىڭ بۇزىلۋ مەحانيزمى كوروناۆيرۋسقا شالدىققان ناۋقاستارلى ەمدەۋ كەزىندە ءارى قاراي دا زەرتتەلۋى ءتيىس دەپ ەسەپتەيدى. 

ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان ناۋقاستار سانى 124-كە جەتتى.

بۇعان دەيىن ىندەتتى اتىراۋ وبلىسىندا 3 ادام جۇقتىرعانىن حابارلاعانبىز.

 

سوڭعى جاڭالىقتار