26 ناۋرىز 2020, 20:33 1186 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

قازاقستاندا كوروناۆيرۋستان ءبىر ادام كوز جۇمدى

ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس ىندەتى جۇقتىرعان ناۋقاستاردىڭ ءبىرى قايتىس بولدى. بۇل تۋرالى اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ مالىمدەدى. 

«وكىنىشكە قاراي بۇگىن كوروناۆيرۋسپەن ناۋقاس ءبىر ايەل قايتىس بولدى. بۇل ورنى تولماس اۋىر قازا. مارقۇمنىڭ جاقىندارىنا كوڭىل ايتامىز»، - دەدى مينيستر «حابار 24» ارناسىندا ونلاين رەجيمدە وتكەن بريفينگتە.

بۇعان دەيىن ەلىمىزدە كوروناۆيرۋسقا شالدىققاندار سانى 109 ادامعا جەتكەنىن حابارلاعانبىز. نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 61 ادام، الماتى قالاسىندا – 40 ادام، قاراعاندى قالاسىندا - 2, شىمكەنت قالاسىندا - 2, الماتى وبلىسىندا - 1, اقتوبە وبلىسىندا - 1, جامبىل وبلىسىندا -1, سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 1 ادام تىركەلدى.

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار