26 ناۋرىز 2020, 15:50 725 0 ايماق انار لەپەسوۆا

قوردايداعى كيكىلجىڭ: ورتەنگەن ۇيلەر دەمەۋشىلەر قاراجاتىمەن جوندەلەدى

الداعى كۇندەرى قورداي اۋدانىندا 7 اقپانداعى جاپپاي تارتىپسىزدىكتەر كەزىندە زاقىمدانعان ۇيلەر مەن عيماراتتار قالپىنا كەلتىرىلە باستايدى.

جامبىل وبلىسى اكىمدىگى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ماسانچي، بۇلار باتىر، اۋقاتتى جانە قاراسۋ اۋىلدارىندا بارلىعى 40 تۇرعىن ءۇي، 20 كوممەرتسيالىق نىسان جانە بەس شارۋاشىلىق عيمارات ورتەنگەن.

"بارلىق جۇمىس "ششيۆون" قايىرىمدىلىق قورى جيناعان دەمەۋشىلەر قاراجاتى ەسەبىنەن اتقارىلادى", - دەپ حابارلادى وبلىس اكىمدىگى.

قازىر ءورت كەزىندە ۇيلەرىنە زاقىم كەلگەن 39 وتباسىعا وبلىستىق رەزەرۆتەن جالپى سوماسى 20,6 ميلليون تەڭگە (46,3 مىڭ دوللار) قاراجات ءبولدى.

سونداي-اق، تۇرعىن جايلاردى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك ماتەريالدىق رەزەرۆتەن 26 توننا ارماتۋرا، 16 750 شارشى مەتر شاتىر ماتەريالى، 400 تەكشە مەتر اعاش بەرىلدى.

جەڭىل-جەلپى زاقىمدانعان ۇيلەر دەمەۋشىلىك قاراجات ەسەبىنەن قالپىنا كەلتىرىلدى. زارداپ شەككەن وتباسىلارعا كومەك كورسەتۋگە ارنالعان قايىرىمدىلىق قورلارىنىڭ شوتىنا 22,5 ميلليون تەڭگە (50,8 مىڭ دوللار) ءتۇستى.

سونىمەن قاتار، قايتىس بولعان ازاماتتاردىڭ وتباسىنا اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ بويىنشا جاردەماقى تولەنەدى. قازا بولعانداردىڭ وتباسىلارى جالپى سوماسى 8,2 ميلليون تەڭگەدەن (18,4 مىڭ دوللار) استام دەمەۋشىلىك كومەك الدى.   

11 اقپاننان 20 ناۋرىزعا دەيىن زارداپ شەككەن وتباسىلارعا 121,6 توننا گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتىلدى، ونىڭ ىشىندە ازىق-تۇلىك، ءدارى-دارمەك، ىدىس-اياق، گيگيەنالىق جانە باسقا دا قاجەتتى قۇرالدار بار.

 

سوڭعى جاڭالىقتار