23 ناۋرىز, 12:58 1505 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 61-ناۋقاس تىركەلدى

الماتىدا تاعى 1 ادامنان كوروناۆيرۋس انىقتالدى.

بۇل تۋرالى قر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى حابارلادى.

ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتقا سايكەس، 23 ناۋرىز ساعات 12-40-تاعى جاعداي بويىنشا ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 61-گە جەتتى. نۇر-سۇلتاندا – 31, الماتىدا – 26, قاراعاندىدا – 2, الماتى وبلىسىندا 1, اقتوبە وبلىسىندا 1 جاعداي تىركەلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار