23 ناۋرىز, 08:58 605 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 60-قا جەتتى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىن جۇقتىرعان تاعى ءبىر ناۋقاس تىركەلدى. 

قر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 22 ناۋرىز ساعات 23:50-دەگى جاعداي بويىنشا، الماتىدا ءبىر ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان.

وسىلايشا قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 60-قا جەتتى. ونىڭ ىشىندە نۇر-سۇلتاندا – 31, الماتىدا – 25, قاراعاندىدا – 2, الماتى وبلىسىندا - 1 جانە اقتوبە وبلىسىندا 1 جاعداي تىركەلدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار