22 ناۋرىز, 18:06 1581 0 جاڭالىقتار انار لەپەسوۆا

بۇدان بىلاي قازاقستانداعى كوروناۆيرۋسقا قاتىستى احۋالدى داۋرەن اباەۆ باياندايدى

ەندى قازاقستانداعى كوروناۆيرۋستىق جاعداي تۋرالى بارلىق سۇراققا اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى  داۋرەن اباەۆ جاۋاپ بەرەدى. بۇل تۋرالى مينيسترلىكتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

مۇنداي شەشىم ەل پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ تاپسىرماسىنان سوڭ قابىلدانعان. مەملەكەت باسشىسى ەل اۋماعىندا COVID-19 جاعدايىنا بايلانىستى اقپارات بەرۋ فورماتىن قايتا قاراۋدى تاپسىرعان بولاتىن.

سونىمەن، ەرتەڭ، 23 ناۋرىدان باستاپ اباەۆ قازاقستانداعى ەپيدەميولوگيالىق جاعداي تۋرالى كۇندەلىكتى اقپارات تاراتىپ، سونىمەن قاتار ازاماتتاردىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرەتىن بولادى. مينيستر مالىمدەمەسىن ونلاين-بريفينگ بارىسىندا جاسايتىنى حابارلاندى.

ازاماتتاردى قىزىقتىراتىن ساۋال بولسا، وندا pressa.mic@gmail.com ەلەكتروندىق پوشتاسىنا حات جولداۋعا بولادى.

سونداي-اق حاتتى 17:00-گە دەيىن جىبەرۋگە كەڭەس بەرىلگەن. ۆەدومستۆونىڭ مالىمدەۋىنشە، وسىنىڭ ارقاسىندا حاتتى ۋاقىتىلى وڭدەپ، دۇرىس دەرەك بەرۋ ءۇشىن ساۋالدى ءتيىستى مەملەكەتتىك قۇرىلىمدارعا جىبەرۋگە مۇمكىندىك كوبىرەك بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار